Strefa słuchacza Platforma e-learning

Zdobądź najlepsze
umiejętności zawodowe z
Elpaxem


Krok w bezpieczną przyszłość.
Sprawdź kierunki!

Kliknij i pobierz potrzebne
formularze zgłoszeniowe:


Dokumenty
Szkoła Policealna przeznaczona jest dla absolwentów szkół średnich - zarówno liceów jak i techników. Ukończenie Szkoły pozwala na zdobycie wymarzonego zawodu - uzyskanie kwalifikacji w różnorodnych kierunkach kształcenia

W zależności od kierunku kształcenia (zawodu) nauka trwa 1 rok (2 semestry) , 1,5 roku (3 semestry), 2 lata (4 semestry) lub 2,5 roku (5 semestrów). Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej oraz przystąpieniem do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wszystkie zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia odbywają się w siedzibie Szkoły - w salach lekcyjnych oraz pracowniach zawodowych. Natomiast zajęcia praktyczne organizujemy we współpracy z placówkami o największej renomie w swojej dziedzinie.
 • TECHNIK FARMACEUTYCZNY

  Technik farmaceutyczny

   
  Nauka trwa 2,5 roku - 5 semestrów.  Ten cieszący się dużym zainteresowaniem kierunek pozwala na zdobycie wykształcenia potrzebnego do zatrudnienia między innymi w aptekach, hurtowniach, sklepach zielarskich, sklepach ze sprzętem medycznym, czy też zakładach produkujących leki.

  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych przez cały czas trwania nauki.

  KWALIFIKACJA : MED.09 – SPORZĄDZANIE I WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ PROWADZENIE OBROTU PRODUKTAMI LECZNICZYMI, WYROBAMI MEDYCZNYMI, SUPLEMENTAMI DIETY I ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ INNYMI PRODUKTAMI DOPUSZCZONYMI DO OBROTU W APTECE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA
 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA


   
  Zajęcia trwają 2 lata - 4 semestry.


  Pozwala na zdobycie wykształcenia potrzebnego do zatrudnienia w przedszkolach, żłobkach, domach małego dziecka, sanatoriach, dziecięcych oddziałach szpitalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach kultury, czy też indywidualnej opieki nad małymi dziećmi.

  Na kierunku tym słuchacz uzyska wiedzę z zakresu m. in. wychowania, pielęgnacji dziecka i literatury dziecięcej.

  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych przez cały czas trwania nauki.
  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się pod koniec klasy II.

  KWALIFIKACJA: SPO.04. – ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DZIECKA

   

 • ORTOPTYSTKA


   
  Nauka trwa 2 lata – 4 semestry.


  Ortoptystka diagnozuje i leczy niedowidzenie, zeza, zaburzenia widzenia obuocznego u dzieci jak i dorosłych.

  W tym zawodzie wykonuje się oraz asystuje w wielu badaniach okulistycznych, opracowuje się zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzi się rehabilitację narządu wzroku.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się pod koniec klasy II.

  KWALIFIKACJA: MED.04.-ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE ORTOPTYKI
   
 • PROTETYK SŁUCHU


   
  Nauka trwa 2 lata - 4 semestry.


  W zawodzie tym należy posługiwać się wszechstronną wiedzą i kwalifikacjami z takich dziedzin jak : medycyna, elektronika, psychologia, akustyka, fizyka czy matematyka.

  Protetyk słuchu wykonuje specjalistyczne badania słuchu u osób dorosłych jak i dzieci, dobiera i dopasowuje odpowiedni aparat słuchowy, wykonuje odlewy ucha, produkuje wkładki uszne czy prowadzi działania profilaktyczne.

  Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywa się pod koniec klasy II

  KWALIFIKACJA:  MED.05 – ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE BADANIA I PROTEZOWANIA SŁUCHU
 • TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ


   
  Nauka trwa 2 lata - 4 semestry.


  W zawodzie tym wykorzystuje się wiedzę z zakresu informatyki, elektroniki i elektroradiologii. Technik elektroniki i informatyki medycznej zajmuje się obsługą elektronicznego i informatycznego sprzętu medycznego oraz kontrolą jego funkcjonowania.

  Absolwent przygotowany jest do wykonywania takich czynności jak: ocena stanu technicznego aparatury medycznej, posługiwanie się dokumentacją medyczną, współdziałanie w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów, instalowanie i uruchamianie elektronicznej aparatury medycznej.

  Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywa się pod koniec klasy II

  KWALIFIKACJA: MED.07. MONTAŻ I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I SYSTEMÓW INFORMATYKI MEDYCZNEJ
 • TECHNIK ORTOPEDA

  Technik ortopeda

   
  Nauka trwa 2 lata - 4 semestry.


  Technik ortopeda projektuje, wykonuje oraz sprzedaje sprzęt ortopedyczny. Dopasowuje przedmioty ortopedyczne do potrzeb pacjenta.

  Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania m.in. następujących zadań: ocena stanu pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego, projektowanie oraz wykonywanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, bieżąca naprawa przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, podejmowanie współpracy z placówkami ochrony zdrowia.

  Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywa się pod koniec klasy II

  KWALIFIKACJA: MED.11. – WYKONYWANIE I DOBIERANIE PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH ORAZ ŚRODKÓW POMOCNICZYCH.
 • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

  Terapeuta zajęciowy

   
  Nauka trwa 2 lata - 4 semestry.


  Pozwala na zdobycie wykształcenia potrzebnego do zatrudnienia jako terapeuta zajęciowy w szpitalach, szpitalach sanatoriach, zakładach pomocy społecznej.

  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych przez cały czas trwania nauki.

  Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywa się pod koniec klasy II.

  KWALIFIKACJA: MED.13. – ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ
   
 • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  Asystent osoby niepełnosprawnej

   
  Nauka trwa 1 rok - 2 semestry.


  Pozwala na zdobycie wykształcenia potrzebnego do zatrudnienia w placówkach służby zdrowia i organizacjach pozarządowych.

  Na kierunku tym słuchacz uczy się m. in. jak opiekować się osobą niepełnosprawną, jak współpracować z rodziną osoby niepełnosprawnej oraz instytucjami społecznymi, jak prowadzić rehabilitację środowiskową itp.

  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych przez cały czas trwania nauki.

  Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywa się pod koniec klasy I.

  KWALIFIKACJA: SPO.01. – UDZIELANIE POMOCY I ORGANIZACJA WSPARCIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ
   
 • FLORYSTA

  Florysta

   
  Nauka trwa 1 rok - 2 semestry.


  Florysta zajmuje się tworzeniem różnych kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych, dekoracją wnętrz, balkonów i tarasów. Swoje umiejętności może zastosować również przy oprawie wizualnej przyjęć ( wesela, śluby, komunie, chrzciny ), dekorowaniu hoteli czy kościołów.

  Wykorzystuje wiedzę z takich dziedzin jak: materiałoznawstwo roślinne, historia sztuki oraz dekoracji roślinnych. W swojej pracy florysta opiera się również na wiedzy z zakresu teorii barw i kompozycji plastycznej. Posługuje się wieloma technikami florystycznymi.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się pod koniec klasy I.

  KWALIFIKACJA: OGR.01. – WYKONYWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH
   
 • OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

  Opiekun w domu opieki społecznej

   
  Nauka trwa 2 lata - 4 semestry.


  Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające wyższe wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie pedagogiczne. Pozwala na zdobycie wykształcenia potrzebnego do zatrudnienia w domach i ośrodkach pomocy społecznej i innych instytucjach opiekuńczych.

  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych przez cały czas trwania nauki.

  Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywa się pod koniec klasy II.

  KWALIFIKACJA:  SPO.03. – ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZO-WSPIERAJĄCYCH OSOBIE PODOPIECZNEJ
 • OPIEKUN MEDYCZNY

  Opiekun medyczny

   
  Nauka trwa 1 rok - 2 semestry.


  Pozwala na zdobycie wykształcenia potrzebnego do zatrudnienia m. in. w szpitalu, domach pomocy społecznej. sanatoriach, hospicjach itp.

  Opiekunowie medyczni uzyskają uprawnienia przede wszystkim do świadczenia usług pielęgnacyjnych, które będą wykonywać pod nadzorem lekarzy i pielęgniarek.

  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych przez cały czas trwania nauki.

  Posiadamy sale wyposażone w sprzęt medyczny i laboratorium.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się pod koniec klasy I.

  KWALIFIKACJA:  MED.03. – ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH OSOBIE CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ
 • OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

  Zajęcia trwają 2 lata – 4 semestry.

  Praca opiekuna osoby starszej polega na świadczeniu usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Słuchacze tego kierunku uczą się pomagać osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych i higienicznych u osób chorych i niesamodzielnych, udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej.

  Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w domach spokojnej starości, zakładach opiekuńczo – leczniczych, w środowiskowych domach pomocy, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej oraz w domu pacjenta podczas indywidualnej opieki.

  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych przez cały czas trwania nauki.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się pod koniec klasy II

  KWALIFIKACJA : SPO.02. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZO-WSPIERAJĄCYCH OSOBIE STARSZEJ  

   
 • OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

  Opiekunka środowiskowa

   
  Nauka trwa 1 rok - 2 semestry.


  Pozwala na zdobycie wykształcenia potrzebnego do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób przewlekle chorych i samotnych zarówno w ośrodkach pomocy społecznej, jak i domach pogodnej starości, placówkach paliatywnych.

  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych przez cały czas trwania nauki.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pod koniec klasy I.

  KWALIFIKACJA: SPO.05.- ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   
 • TECHNIK MASAŻYSTA

  Technik masażysta

   
  Nauka trwa 2 lata - 4 semestry.


  Pozwala na zdobycie wykształcenia potrzebnego do zatrudnienia jako członek zespołu rehabilitacyjnego w szpitalach, klinikach, zakładach rehabilitacyjnych, domach pomocy społecznej, gabinetach kosmetycznych itp. lub też samodzielnie świadczyć usługi dla potrzeb medycyny i sportu. Nauka obejmuje przedmioty medyczne oraz zajęcia specjalistyczne.

  Zajęcia trwają 2 lata - 4 semestry.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się pod koniec klasy II.

  KWALIFIKACJA: MED.10. – ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE MASAŻU
   
 • TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

  Technik sterylizacji medycznej

   
  Nauka trwa 1 rok - 2 semestry.


  Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie powinien być przygotowany do wykonywania m.in. takich czynności jak: przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń, kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji, prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się pod koniec klasy I.

  KWALIFIKACJA: MED.12. – WYKONYWANIE DEKONTAMINACJI SPRZĘTU I WYROBÓW MEDYCZNYCH

   

 • ​TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


  Nauka trwa 1,5 roku - 3 semestry.
   
  Nauka na tym kierunku pozwala na znalezienie zatrudnienia w zakładach pracy jako inspektor bhp.  Jeśli posiądzie się doświadczenie w pracy w służbie bhp można założyć własną działalność gospodarczą, polegająca na świadczeniu usług bhp w różnego rodzaju zakładach pracy czy instytucjach, w których prowadzone są działy bhp.

  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych przez cały czas trwania nauki.

  KWALIFIKACJA: BPO.01. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W ŚRODOWISKU PRACY
 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

  Technik usług kosmetycznych

   
  Nauka trwa 2 lata - 4 semestry.


  Pozwala na zdobycie wykształcenia, umożliwiającego otwarcie własnego salonu kosmetycznego, albo pracować jak kosmetyczka w gabinetach kosmetycznych, w salonach odnowy, albo też innych zakładach świadczących usługi kosmetyczne.

  Nauka obejmuje przedmioty medyczne, kosmetyczne, a także praktyki i udziały w pokazach.

  KWALIFIKACJA:  FRK.04 – WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH 
   
 • TECHNIK ARCHIWISTA

  Do zadań technika archiwisty należy m.in. organizacja archiwum, gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, ewidencjonowanie, udostępnianie oraz brakowanie dokumentacji archiwalnej.

  Wykształcenie w tym kierunku pozwala na zdobycie zatrudnienia w archiwach państwowych i zakładowych.

  Zajęcia trwają 2 lata – 4 semestry , a prowadzone są przez osoby posiadające wyższe wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie pedagogiczne.

  KWALIFIKACJA: EKA.02. – ORGANIZACJA I PROWADZENIE ARCHIWUM

  KWALIFIKACJA: EKA.03.- OPRACOWYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH
   
 • TECHNIK ADMINISTRACJI

  Do głównych zadań technika administracji należy obsługa klienta w jednostkach administracji, sporządzanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , prowadzenie postępowań administracyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń biurowych oraz systemów informatycznych.

  Technik administracji znajduje zatrudnienie m.in. w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach społecznych czy prywatnych firmach.

  Nauka trwa 2 lata – 4 semestry

  KWALIFIKACJAEKA.01. – OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI