Strefa słuchacza Platforma e-learning


FAQ

Najczęściej zadawane pytania :

1.Czy nauka w Szkole Policealnej „ELPAX” jest płatna?
Nie. Nauka na wszystkich kierunkach oferowanych przez naszą szkołę jest BEZPŁATNA.
2. Czy szkoła wydaje zaświadczenia o nauce i czy pobiera za to opłaty?
Wydajemy zaświadczenia o nauce i nie pobieramy za to żadnych opłat.
3. Czy za rezygnację z nauki nakładane są kary pieniężne ?
Nie. Nie nakładamy żadnych kar pieniężnych za rezygnację z nauki.
4. Czy aby zapisać się do Szkoły Policealnej trzeba mieć maturę?
Nie. Matura nie jest wymagana. Wymogiem jest uk. 18 lat oraz posiadanie wykształcenia średniego.
5. Gdzie odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywają się w Bytomiu na ul. Łużyckiej 11. Posiadamy własny budynek z salami wykładowymi i pracowniami szkolnymi. Tutaj również znajduje się sekretariat szkoły. Zajęcia w ramach praktyk zawodowych odbywają się natomiast w danych placówkach, w zależności od kierunku kształcenia. Przykład: praktyki na kierunku Terapeuta zajęciowy odbywają się m. in. w Domach Pomocy Społecznej, Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych, Warsztatach Terapii Zajęciowej. Na kierunku technik farmaceutyczny praktyki odbywają się w aptekach, itd.
6. Jakie dokumenty należy złożyć aby zapisać się do szkoły ?
Aby zapisać się do naszej szkoły należy złożyć:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis)
- podanie wraz z obowiązkiem informacyjnym, które są do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA lub w sekretariacie szkoły
  • 2 aktualne zdjęcia (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem)
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie (po złożeniu w/w dokumentów, otrzymuje się skierowanie do lekarza medycyny pracy. Szkoła ma podpisaną umowę z daną placówką, dzięki czemu badania są dla Państwa bezpłatne).
7. Czy wymagana jest 100 % obecność na zajęciach?
Wymagane jest min. 50 % obecności na każdych zajęciach. Za nagminne opuszczanie zajęć można zostać skreślonym z listy słuchaczy.
8. Gdzie odbywają się egzaminy zawodowe?
Egzaminy zawodowe Nasi Słuchacze zdają w naszej szkole.
9. Czy istnieje górny limit wieku aby zapisać się do szkoły ?
Nie istnieje u nas coś takiego jak górny limit wieku. Jeśli tylko ktoś jest chętny do nauki i nie ma medycznych przeciwwskazań, może się zapisać na wybrany kierunek.
10. Wymagane jest pozostawienie oryginału świadectwa w szkole. Czy w razie potrzeby można je wypożyczyć?
Oczywiście w razie potrzeby można wypożyczyć swoje świadectwo. Trzeba jednak określić pisemnie na jaki czas i zobowiązać się do jego zwrotu w tym terminie.
11. Czy świadectwo jest  zwracane po zakończeniu nauki?
Tak. Po zakończeniu nauki zwracamy Państwu świadectwo ukończenia szkoły średniej.