dołącz do nas: Platforma e-learning


 

Podanie na studia podyplomowe

STUDIA 3-SEMESTRALNE

      ORGANIZUJEMY

    W 12 MIESIĘCY


STUDIA 4-SEMESTRALNE

      ORGANIZUJEMY

    W 1,5 ROKUPodanie należy wysłać na adres:
podyplomowe@elpax.pl
 
 • Arteterapia w edukacji - 3 semestry

  Psychologiczno-pedagogiczne i etyczne aspekty zawodu terapeuty:

  • Muzykoterapia
  • Terapia przez sztukę
  • Teatroterapia
  • Biodanza
  • Biblioterapia
  • Arteterapia
  • Warsztaty interpersonalne
  • Fototerapia
  • Choreoterapia
  • Kinezyterapia
  • Mandala
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Metodyka prowadzenia zajęć arteterapeutycznych
   z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Praktyka
   

  Adresaci:

   

  Podyplomowe studia arteterapii przeznaczone są dla:

  1. absolwentów studiów licencjackich i magisterskich zakresu: pedagogiki (w tym: resocjalizacja, gerontopedagogika, praca opiekuńczo-wychowawcza, praca socjalna, nauczanie wczesnoszkolne, kształcenie zintegrowane) psychologii (w tym: psychologia kliniczna, Gestalt), terapii, kierunków medycznych (w tym: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rehabilitacja), muzyki, sztuk plastycznych, artystycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii;
  2. adresowane są także do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych, ale również hospicjów, domów pogodnej jesieni, domów dziennego pobytu, placówek rehabilitacyjnych, szpitali i sanatoriów, świetlic socjoterapeutycznych, placówek interwencyjnych oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach;
  3. osób zainteresowanych pracą rehabilitacyjną z osobami zaburzonymi psychicznie i/lub fizycznie, pracą resocjalizacyjną z osobami niedostosowanymi społecznie, pracą z osobami starszymi.
   

  Cel studiów:


  Celem podyplomowych studiów jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wielokierunkowej wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania. Kwalifikacje: Studia dają absolwentom kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnych metod związanych z terapią przez sztukę.
   

  Możliwości zatrudnienia:

  Wszelkiego rodzaju placówki o charakterze pedagogicznym, opiekuńczym, terapeutycznym, medycznym, kulturalno-oświatowym, a w szczególności: szkoły, przedszkola, szkoły specjalne i szkoły życia, szkoły i klasy integracyjne, szpitale, sanatoria, hospicja, zakłady lecznicze, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, domy złotej jesieni, domy dziennego pobytu, zakłady karne, zakłady poprawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki rehabilitacyjno-readaptacyjne Monar, domy kultury.

  UWAGA! Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie arteterapii po odbyciu 3 letniej praktyki zawodowej mogą ubiegać się o Certyfikat Arteterapeuty wydawany przez Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich “Kajros” (Info: www.kajros.pl).

  3 semestry – 495 godzin + 120 godzin prakty


   
 • Administracja i zarządzanie publiczne - 2 semestry - NOWOŚĆ!!!


  Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji publicznej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową z tą sferą.Celem studiów podyplomowych jest przekazanie pełnego zestawu kwalifikacji i kompetencji potrzebnych do pracy w sektorze administracji publicznej - od najniższych stanowisk, do tych kierowniczych.
  Wykaz przedmiotów:
  Akty prawa miejscowego
  Etyka zawodu nauczyciela
  Partnerstwo-publiczno-prywatne i partnerstwo publiczno-społeczne
  Pedagogiczne konteksty komunikacji
  Podstawy makro i mikroekonomii
  Podstawy prawa cywilnego , umowy w administracji
  Podstawy prawoznawstwa
  Polityka regionalna Polski i UE
  Pomoc publiczna
  Prawo administracyjne materialne
  Prawo finansów publicznych
  Prawo podatkowe
  Prawo pracy dla urzędników administracji publicznej
  Prawo ustrojowe administracji publicznej , organizacja i zadania
  Prawo zamówień publicznych
  Procedury administracyjne
  Psychologia rozwojowa i osobowości
  Zarządzanie w administracji publicznej
 • Bibliotekoznawstwo - 3 semestry

  Studia trwają trzy semestry i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

   
  3 semestry - 410 godzin + 150 h praktyki


  Absolwenci mogą starać się o zarudnienie we wszystkich typach bibliotek i innych instytucjach związanych z książką,
  a interdyscyplinarna wiedza i umijejętności zwiększają ich konkurencyjność na rynku pracy.
   
  • Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo
  • Metodyka pracy bibliotecznej z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • Biblioterapia - metodyka pracy z czytelnikiem chorym
   i niepełnosprawnym
  • Literatura dla dzieci i młodzieży
  • Informacja naukowa
  • Technika pracy umysłowej
  • Misja i strategia rozwoju współczesnej biblioteki
  • Pedagogika biblioteczna - metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją i hiperleksją
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Praktyka
   
 • Chemia - 3 semestry

  Podstawa programowa chemii
  Chemia ogólna
  Chemia organiczna
  Chemia nieorganiczna
  Chemia fizyczna
  Chemia analityczna
  Chemia jądrowa
  Chemia a środowisko naturalne
  Dydaktyka chemii
  Etyka personalistyczna w szkole
  Praktyka
   
  Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do  nauczania chemii w szkołach.
    
  3 semestry - 470 godzin + 120 godzin praktyk
 • Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość - 4 semestry

  Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego a klasyfikacja zawodów i specjalności.
  Sytuacja psychofizyczna uczniów w okresie podejmowania decyzji zawodowej na etapie gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej.
  Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej.
  Zasoby informacyjne oraz narzędzia pracy doradcy zawodowego.
  Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów niepełnosprawnych.
  Poradnictwo zawodowe dla osób dorosłych.
  Dydaktyka doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  Państwo, gospodarka, przedsiębiorstwo.
  Rynek – cechy i funkcje. Instytucje rynkowe.
  Rynek pracy.
  Planowanie i kariera zawodowa.
  Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości.
  Etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej.
  Dydaktyka podstaw przedsiębiorczości.
  Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II.
  Praktyka.

  Absolwent może podjąć pracę w roli doradcy zawodowego - specjalisty udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w szkołach i placówkach. Uzyska umiejętności i kompetencje m.in. w zakresie: diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; gromadzenia, aktualizacji i udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.
  Ponadto uzyska kwalifikacje nauczyciela przedmiotu "podstawy przedsiębiorczości" w szkołach ponadgimnazjalnych.

  Studia podyplomowe trwają 4 semestry - 690 godzin + 120 godzin praktyk
   
 • Edukacja dla bezpieczeństwa - 3 semestry

  Studia trwają trzy semestry i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym .

   
  3 semestry – 440 godzin
   
  • System obronności Rzeczpospolitej Polskiej
  • Ochrona ludności i obrona cywilna
  • Zagrożenia czasu pokoju
  • Służba wojskowa
  • Zagrożenia występujące podczas wojny
  • Siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej
  • Psychologiczna rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego
  • Międzynarodowe prawo humanitarne
  • Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie
  • Promieniowanie jądrowe i jego skutki
  • Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju
  • Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
  • Ratownictwo
  • Pierwsza pomoc medyczna
  • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
  • Przeciwdiałanie przemocy w szkole
  • Etyka zawodu nauczyciela
  • Praktyka

   Absolwent jest uprawniony do prowadzenia zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół.

 • Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna (studia mgr)

  Od roku akademickiego 2019/2020 studia z Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej można będzie realizować jedynie jako 5-letnie jednolite studia magisterskie.
 • Edukacja muzyczna z muzykoterapią - 3 semestry

  Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do nauczania muzyki w szkołach. Posiadane kwalifikacje predysponują go również do pracy w placówkach kulturalno-oświatowych, ośrodkach oświatowo-wychowawczych, świetlicach, do prowadzenie kół zainteresowań w zakresie muzyki, do prowadzenia własnej działalności artystycznej. 
  Absolwent kierunku edukacja muzyczna z muzykoterapią posiada również kwalifikacje do: pracy w zakresie wykorzystania terapeutycznego oddziaływania muzyki na procesy wspomagania leczenia, rehabilitacji i profilaktyki prozdrowotnej, pracy w zespołach terapeutycznych i placówkach służby zdrowia, prowadzenia działalności upowszechniającej kulturę muzyczną, animacji kultury muzycznej w społeczeństwie 

  Blok specjalistyczny obejmuje następujące przedmioty:
  • Arteterapia 
  • Muzykoterapia
  • Choreoterapia
  • Muzykoterapia dzieci z zaburzeniami w rozwoju
  • Metodyka nauczania muzyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki
  • Nowoczesne techniki nauczania muzyki
  • Metodyka prowadzenia zajęć arteterapeutycznych
  • Metody diagnozy w muzykoterapii
  • Muzyka i taniec regionu
  • Emisja głosu w śpiewie
  • Fototerapia
  • Chromoterapia
  • Kinezyterapia
  • Programowanie muzyki dla potrzeb terapii
  • Ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe i emisja głosu w arteterapii
  • Instrumenty muzyczne w muzykoterapii
  • Warsztaty muzykoterapeutyczne
  • Rytmika w muzykoterapii
  • Praktyka
 • Fizyka z astronomią - 3 semestry

   

  3 semestry - 490 godzin + 120 godzin praktyk


  Celem studiów podyplomowych adresowanych do nauczycieli jest ukazanie fizyki jako nauki eksperymentalnej, w której doświadczenie jest nie tylko źródłem obiektywnego poznania, lecz także środkiem weryfikacji hipotez oraz precyzuje metodę pomiaru wielkości fizycznych.

  Program zakłada poznanie takich działów fizyki, jak: ruch; materia; elektryczność; magnetyzm; energia; fale; kwanty i astrofizyka.

  W trakcie nauczania przedmiotu wskazuje się na szczególne znaczenie różnych typów logicznego rozumowania oraz udziału wyobraźni w procesie myślenia naukowego, planowania doświadczeń i podczas formułowania hipotez.

  Program zakłada również rozwijanie umiejętności wzbudzenia zainteresowania uczniów fizyką, dostrzegania zjawisk fizycznych w przyrodzie, analizowania tabel, wykresów, konkretnych sytuacji, rozwiązywania różnych typów zadań rachunkowych i testów oraz formułowania odpowiedzi na nowe sytuacje problemowe.
   
 • Geografia - 3 semestry

  Geografia społeczno-ekonomiczna I - geografia ekonomiczna i polityczna
  Geografia społeczno-ekonomiczna II - geografia ludności, geografia osadnictwa, geografia turyzmu
  Geografia fizyczna I - geomorfologia, gleboznawstwo i geografia gleb
  Geografia fizyczna II - hydrologia, meteorologia i klimatologia
  Geologia
  Geografia regionalna z elementami geografii kultur
  Podstawy ochrony i kształtowania środowiska
  Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej
  Geografia krajobrazu
  Kartografia i topografia
  Teledetekcja i GIS
  Astronomiczne podstawy geografii
  Pedagogiczne konteksty komunikacji
  Metodyka nauczania geografii z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  Etyka personalistyczna w szkole
  Praktyka

  Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do  nauczania geografii w szkołach.
   
   3 semestry - 475 godzin + 120 godzin praktyk
 • ​Gerontologia - 3 semestry

  Studia 3-semestralne
  360h + 120h praktyk
   

   MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

   
  Dydaktyka ogólna
  Pedagogika ogólna
  Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
  Geriatria
  Aspekty prawne pomocy i opieki ludzi starszych
  Metodyka pracy opiekuńczej z ludźmi starszymi
  Pedagogika porównawcza
  Pedagogika społeczna 
  Andragogika
  Szkolnictwo zawodowe - nowe technologie w praktyce zawodu
  Telematyka medyczna
  Edukacja ludzi dorosłych
  Projektowanie zmian edukacyjnych
  Podstawy gerontologii
  Praca socjalna z seniorami
  Psychologia starzenia się i starości
  Nowoczesne technologie i środki multimedialne w kształceniu
  Współczesne problemy socjologii 
  Wspłczesne problemy psychologii
  Psychologia medycyny
  Instytucjonalane wsparcie ludzi starszych

  Studia adresowane są do osób chcących znaleźć zatrudnienie w instytucjach pomocy i opieki społecznej, zakładach opiekuńczo leczniczych, hospicjach, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach aktywizujących i zrzeszających ludzi starszych ( klub seniora, uniwersytetach III wieku), a także jako prywatni opiekunowie osób starszych.
   
 • Historia - 3 semestry

  Studia trwają trzy semestry i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

   
  3 semestry - 390 godzin + 150 h praktyki


  Uprawnienia: świadectwo studiów podyplomowych nadaje kwalifikacje do nauczania historii w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.
   
  • Historia Polski XIX w.
  • Historia nowożytna Polski do 1795 r.
  • Historia powszechna XIX w.
  • Historia nowożytna powszechna
  • Historia średniowiecza Polski
  • Historia powszechna średniowiecza
  • Historia Polski 1918-1944 r.
  • Historia Polski po II Wojnie Światowej
  • Metodyka nauczania historii z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • Archeologia ziem polskich
  • Nauki pomocnicze historii
  • Wstęp do badań historycznych
  • Historia powszechna 1918-1944 r.
  • Historia powszechna po II Wojnie Światowej
  • Historia starożytna powszechna
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Praktyka
   
 • Informatyka - 3 semestry


  Studia podyplomowe na specjalności Informatyka powstały z myślą o osobach, które dobrze zdają sobie sprawę z konieczności rozwijania się na wielu płaszczyznach w celu utrzymywania swojej konkurencyjności na rynku pracy. Adresatami specjalności są absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania przedmiotu TECHNOLOGIA INFORMACYJNA lub INFORMATYKA oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych. Dzięki naszemu zoptymalizowaniu i innowacyjnemu podejściu zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające wyposażać uczniów w informacje służące rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, oraz pozwalające pokazywać różne możliwości zastosowania komputera np. w celach edukacyjnych. Kompleksowe i solidne przygotowanie uczyni z Ciebie specjalistę zdolnego do posługiwania się niestandardowymi metodami pracy i wykorzystywania wszelkich dostępnych pomocy dydaktycznych. Kształcąc słuchaczy stawiamy przede wszystkim na efektywność, która skutkuje nabywaniem przez nich pełnej samodzielności do wykonywania obowiązków zawodowych nauczyciela, w tym realizacji programu nauczania czy samokształcenia się.

  Cel studiów

  Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z INFORMATYKI i TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, w tym w szkołach podstawowych i liceach. Jako absolwent tego kierunku będziesz również wyposażony w narzędzia konieczne do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Celem studiów jest także nauczenie świadomego posługiwania się środkami informatycznymi w różnych, rozwijających celach. Zapisując się na specjalność Informatyka i zajęcia komputerowe czynisz fantastyczną inwestycję we własny rozwój i obiecującą przyszłość w karierze zawodowej.
 • Integracja sensoryczna - 3 semestry

  Studia podyplomowe przeznaczone są dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających tytuł magistra lub licencjata.

  Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem:
  Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej w teorii i praktyce wydanym przez WSHE w Brzegu.

  Sylwetka absolwenta

  Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej daje pełne kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI. Osoby mogą pracować w placówkach oświatowych i rehabilitacyjnych oraz prowadzić gabinety integracji sensorycznej.

  RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

  Program studiów m.in. zawiera zagadnienia z anatomii i neurofizjologii rozwojowej, psychologii klinicznej. Studia zawierają kompleksowy program diagnozy i terapii ( wykłady, ćwiczenia) metodą SI oraz innymi metodami rehabilitacyjnymi i pedagogiczno-psychologicznymi dzieci z autyzmem, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, wybranymi zespołami genetycznymi, zaburzeniami mowy, ADHD, ADD, uogólnionymi i specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzeniami zachowania, a także dzieci niedowidzących i niedosłyszących. Program studiów obejmuje także zajęcia na sali SI oraz praktykę studencką.

  Metoda SI

  Twórcą metody Integracji Sensorycznej jest dr A. Jean Ayres pracownik naukowy Uniwersytetu Południowo-Kalifornijskiego w Los Angeles. Do Polski metoda SI trafiła w 1993 r. a jej rozpowszechnieniem zajęła się jedna z pierwszych współpracownic dr A. Jean Ayres - Violet F. Maas.

  Integracja sensoryczna to proces w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego mózgu wrażeń sensorycznych tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu, czyli w reakcjach adaptacyjnych, służących do wykonania określonej czynności, przyjęcia odpowiedniej pozycji ciała itp. Jeśli występują zaburzenia w odbiorze i integrowaniu bodźców zmysłowych to będą pojawiać się dysfunkcje w rozwoju poznawczym, motorycznym oraz zachowaniu dziecka. Dlatego celem terapii SI (od angielskiego sensory integration) jest poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej, tj. tego co jest odbierane przez różne zmysły naszego organizmu. Głównym zadaniem jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych: przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych w taki sposób aby dziecko odpowiadało reakcją poprawiającą integrację tych bodźców.

  Teoria integracji sensorycznej jako stosunkowo nowa i nie jest powszechnie znana wśród lekarzy, nauczycieli czy opinii publicznej. Jednak w ostatnich latach terapia SI zyskuje coraz większe zainteresowanie i uznanie w naszym kraju. Metoda SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi: ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, słaba koncentracja uwagi, z ADHD, ADD, z mózgowym porażeniem dziecięcym, autystycznymi, cierpiącymi na schorzenia o podlożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera), niedowidzącymi i niedosłyszącymi, z upośledzeniem umysłowym.

  3 semestry
  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE - 
  500 godzin + 120 godzin praktyk


   
 • Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej - 3 semestry

  Studia trwają trzy semestry (550 godzin + 120 godzin praktyk) i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
   
  Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i klas I-III szkół podstawowych, wykazujących się podstawową znajomością języka angielskiego potwierdzoną certyfikatem, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r.


  Kwalifikacje do nauczania języków obcych (języka angielskiego) w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada osoba, która:
  1) ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych,
  a ponadto:
  2) legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego (języka angielskiego) w stopniu co najmniej podstawowym*,
  3) i ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego (języka angielskiego).


  ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCE ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
  Podstawowa znajomość języka:
  1) język angielski:
  a) First Certificate in English (FCE) - ocena A lub B, University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate),
  b) International English Language Testing System (IELTS) - z wynikiem 5,0-6,0 pkt, University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia,
  c) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - Educational Testing Service (ETS):
  - wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt,
  - wersja CBT (komputerowa) - minimum 173 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),
  - wersja PBT (tradycyjna) - minimum 500 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),
  d) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2 funkcjonujący również pod nazwą: City & Guilds International ESOL (IESOL) - poziom "Communicator" łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5 funkcjonującym również pod nazwą: City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom "Communicator",
  e) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English), Level 3 - ocena: pass, merit lub distinction, Edexcel, Pearson Language Tests,
  f) Pearson Test of English Academic - z wynikiem 59-75 pkt, Edexcel, Pearson Language Tests,
  g) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry IQ (LCCI IQ), JETSET poziom 5;
  3 semestry - 400 godzin + 150 h praktyki
  • Umiejętność czytania ze zrozumieniem
  • Sprawność pisania (poziom elementarny)
  • Znajomość struktur gramatycznych
  • Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa
  • Fonetyka – przykładowe techniki
  • Kształtowanie sprawności mówienia
  • Środki audiowizualne w nauczaniu języka angielskiego
  • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Metodyka nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Praktyka
   
   
 • Język niemiecki w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej - 3 semestry


  Poszerzaj swoje perspektywy i zdobywaj cenne kwalifikacje na studiach podyplomowych na specjalności J. niemiecki w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. Oferujemy Ci zajęcia praktyczne i teoretyczne w atrakcyjnej formie, dzięki którym szybko posiądziesz potrzebne Ci umiejętności i wiedzę oraz znajdziesz interesująca i opłacalną pracę. Studia adresowane są do absolwentów filologii niemieckiej oraz innych kierunków studiów, znających język niemiecki na poziomie co najmniej B2 według ESOKJ, którzy chcieliby podjąć pracę nauczyciela języka niemieckiego w przedszkolach lub szkołach podstawowych lub pogłębić wiedzę językową oraz metodyczną.
 • Język polski - 3 semestry


  Studia podyplomowe na specjalności Język polski  to propozycja dla tych, którzy pragną zyskać szerokie kompetencje i kwalifikacje do wykonywania interesującego, dobrze płatnego, a przede wszystkim, pewnego zawodu nauczyciela języka polskiego zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, w tym w szkołach podstawowych i liceach. Adresatami są osoby, które posiadają wyższe wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne.

  Cel studiów

  Studia podyplomowe na specjalności Język polski w edukacji ukierunkowane są przede wszystkim na jak najlepsze i najbardziej kompleksowe przekazanie Ci kompletu kompetencji i wiedzy, niezbędnej do pracy w zawodzie nauczyciela. Absolwent tej specjalności wyposażony jest w trzy typy narzędzi koniecznych do nauczania przedmiotu: w wiedzę z zakresu nauki o języku, wiedzę z zakresu nauki o literaturze i kulturze oraz umiejętności pedagogiczne i dydaktyczne, umożliwiające samodzielną realizację programu nauczania, opracowywanie własnych metod i korzystanie z nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Nasza wyspecjalizowana kadra wykładowców, poprzez szereg zajęć teoretycznych i praktycznych wyposaży Cię w zdolność sprawnego kierowania procesami edukacyjnymi. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Język polski w edukacji nadaje uprawnienia i kwalifikacje do nauczania języka polskiego zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, w tym w szkołach podstawowych i liceach.
 • Matematyka - 3 semestry

   

  3 semestry - 470 godzin + 120 godzin praktyk


  Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu "Matematyka" w szkole podstawowej,
  w gimnazjum i w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.
   
  • Elementy logiki matematycznej
  • Podstawy analizy matematycznej
  • Elementy algebry i arytmetyka
  • Geometria elementarna
  • Geometria analityczna
  • Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką
  • Dydaktyka matematyki I (szkoła podstawowa)
  • Dydaktyka matematyki II (gimnazjum)
  • Dydaktyka matematyki III ( szkoła ponadgimnazjalna)
  • Technologia informacyjna wspomagająca nauczanie matematyki
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Wykorzystanie technologii informacyjnej do prowadzenia zajęć z matematyki
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Praktyka
   
 • Muzyka i Plastyka w szkole podstawowej - 3 semestry

  Studia trwają trzy semestry i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

   
  3 semetry - 450 godzin + 120 godzin praktyk


   
  • Podstawy wiedzy o muzyce
  • Psychopedagogika twórczości
  • Metodyka nauczania muzyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • Metodyka nauczania plastyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • Podstawy wiedzy o sztuce plastycznej
  • Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki
  • Nowoczesne techniki nauczania muzyki
  • Instrumenty szkolne
  • Podstawy dyrygowania
  • Metody i formy arteterapii (muzyka)
  • Metody i formy arteterapii (plastyka)
  • Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z plastyki
  • Emisja głosu w śpiewie
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Praktyka
   
 • Neurologopedia - 2 semestry

  • Afazja w neurologii klinicznej
  • Neurofizjologiczny, socjologiczny, rehabilitacyjny kontekst zaburzeń mowy
  • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
  • Fizjoterapia
  • Muzykoterapia i arteterapia
  • Wybrane aspekty językowe w neurologopedii
  • Diagnostyka neurofizjologiczna
  • Psychoterapia
  • Wybrane zagadnienia z neuroanatomii, neurofizjologii i patologii mowy
  • Neurologiczny aspekt dysartrii i jąkania
  • Zaburzenia mowy w uszkodzeniach układu nerwowego
  • Techniki terapeutyczne stosowane w neurologicznych zaburzeniach mowy
  • Zaburzenia komunikacji językowej w aspekcie neurologii
  • Diagnoza i terapia neurologicznych zaburzeń mowy
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Praktyka
   
  Studia są adresowane do logopedów tzn. osób które uzyskały tytuł magistra logopedii lub ukończyły IV-semestralne podyplomowe studia z logopedii.
   
  Celem studiów jest metodologiczne i merytoryczne przygotowanie logopedów do pracy z osobami z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi, zaburzeniami mowy i komunikacji. Studia znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego.
   
  Absolwent studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii uzyska uprawnienia do pracy w placówkach oświatowych, ochrony zdrowia, specjalnych; może również posługiwać się terminem neurologopeda w praktyce prywatnej.
   
  Ponadto, logopeda może uzyskać tytuł specjalisty neurologopedy, po spełnieniu określonej procedury, zakończonej egzaminem państwowym (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia).
   
   2 semestry - 290 godzin
   
 • Pedagogika Marii Montessorii - 2 semestry


  Studia na specjalności Pedagogika Marii Montessorii to wspaniała szansa na nabycie cennych i bardzo poszukiwanych na rynku pracy kompetencji oraz kwalifikacji dla wszystkich osób, które chcą realizować się w pracy z dziećmi, a także dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą wykorzystać innowacyjną technikę do poprawienia swojej efektywności i świadczenia usług znacznie wyższej jakości niż ogół nauczycieli. Aby zapisać się na kierunek, wystarczy posiadać wykształcenie wyższe. Na próżno szukać szukać lepszej możliwości samodoskonalenia - oferowana przez nas specjalność to przyszłość edukacji. Udoskonal swój warsztat pracy i poznaj nowoczesne metody pracy pedagogicznej - zostań specjalistą w swojej dziedzinie.
 • Pedagogika specjalna - Diagnoza i terapia pedagogiczna - 3 semestry

  Studia trwają trzy semestry i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

  3 semestry – 535 godzin + 180 godzin praktyki


  Absolwent będzie mógł pracować jako nauczyciel terapeuta
  w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. Nabędzie też uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
   
  • Diagnoza osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wspomaganie rozwoju
  • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
  • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
  • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
  • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi i zwykłymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
  • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
  • Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego
  • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
  • Organizacja procesu terapeutycznego
  • Metoda Dobrego Startu
  • ADHD i zahamowania psychoruchowe z perspektywy psychologicznej
  • ADHD i zahamowania psychoruchowe z perspektywy pedagogicznej
  • Leworęczność i oburęczność u dzieci – diagnoza i zasady postępowania
  • Syndrom nieadekwatnych osiągnięć
  • Wykorzystanie technologii informacyjnej do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej
  • Przyczyny trudności w nauce czytania i pisania
  • Podstawy prawne opieki nad uczniem z dysleksją rozwojową
  • Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie
  • Praktyka
  • Etyka zawodu nauczyciela
  • Psychologia uczenia się dzieci
  • Dydaktyka w szkole
  • Podstawy pedagogiki specjalnej
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
   
 • Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – 3 semestry

  Studia trwają trzy semestry i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

  3 semestry – 550 godzin + 180 godzin praktyk


  Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do pracy
  z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie
  w specjalistycznych placówkach szkolno - wychowawczych oraz
  w oddziałach integracyjnych, klasach integracyjnych, ogólnodostępnych placówek oświatowych.
   
  • Pedagogika specjalna
  • Oligofrenopedagogika
  • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
  • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
  • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
  • Metodyka wychowania w internacie
  • Podstawy psychologiczne rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
  • Kształcenie i wychowanie integracyjne
  • Metody pracy w klasie integracyjnej
  • Rewalidacja indywidualna
  • Metody pracy terapeutycznej
  • Metoda Dobrego Startu
  • Hospitacja zajęć w ZRW (Zakładzie Rewalidacyjno-Wychowawczym)
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu i wychowaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie
  • Praktyka
  • Etyka zawodu nauczyciela 
  • Psychologia uczenia się dzieci
  • Dydaktyka w szkole
  • Psychologia rozwojowa i osobowości
  • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły / placówki
  • Teoretyczne podstawy wychowania
  • Podstawy diagnozy pedagogicznej

  Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, pedagogów. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki - edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - do pracy w szkołach, placówkach, ośrodkach specjalistycznych.

   
  UWAGA!

  Od dnia 1 września 2015 r. obowiązuje: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1113).

  W dokumencie wprowadzono m.in.: obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, w przypadku klas I-III szkoły podstawowej, lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone - te zapisy obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r.
      
 • Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - 3 semestry

  3 semestry - 480 godzin + 180 godzin praktyk
   
  • Podstawy pedagogiki specjalnej
  • Podstawy diagnozy pedagogicznej
  • Podstawy edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci z autyzmem
  • Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej
  • Metodyka wychowania i kształcenia dzieci z autyzmem
  • Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno – kompensacyjnych
  • Metody komunikacji pozawerbalnej
  • Autystyczne spektrum zaburzeń
  • Terapia i wsparcie rodziny dziecka
  • Ocena zaburzeń integracji sensorycznej
  • Elementy fizjoterapii we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka niepełnosprawnego
  • Trening umiejętności społecznych
  • Wybrane zagadnienia z psychiatrii dziecięcej
  • Problemy dojrzewania i dorosłości osób z ASD
  • Etyka zawodu nauczyciela
  • Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi
  • Terapia behawioralna we wczesnym wspomaganiu
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Praktyka
   
  Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje do pracy z dzieckiem autystycznym i zespołem Aspergera.
   
 • Pedagogika specjalna - Logopedia - 4 semestry

  4 semestry – 600 godzin + 180 godzin praktyk

   

  • Zaburzenia mowy
  • Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
  • Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego
  • Diagnoza logopedyczna
  • Mowa a mózg
  • Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka
  • Organizacja procesu terapeutycznego
  • Nauka o języku. Wybrane zagadnienia
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Technika i estetyka mówienia
  • Logorytmika
  • Rewalidacja dzieci z uszkodzeniami CUN
  • Terapia trudności w czytaniu i pisaniu
  • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka
  • Metoda Dobrego Startu
  • Współczesne metody badania narządu słuchu
  • Wspomaganie oddziaływań logopedycznych z wykorzystanie technologii informacyjnej
  • Praktyka
  • Etyka zawodu nauczyciela 
  • Psychologia rozwojowa i osobowości
  • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły / placówki
  • Teoretyczne podstawy wychowania
  • Podstawy diagnozy pedagogicznej
  • Emisja głosu
  • Metody terapii pedagogicznej wykorzystywane w logopedii
  • Terapia zaburzeń mowy
  • Zaburzenia mowy dzieci niedosłyszących i głuchych
  • Podstawy neuropsychologii i psychopatologii
  • Niepłynność mowy
  • Pedagogika specjalna
  • Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć logopedycznych
    
  Cel kształcenia:
   
  Przygotowanie absolwentów studiów podyplomowych do samodzielnego wykonywania zawodu logopedy.
   
   
  Opis absolwenta:
   
  Uzyskane podczas studiów podyplomowych kwalifikacje dają pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (respektowane zarówno w placówkach medycznych jak i oświatowych)..
   
   
  Uwaga!

  Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe „Logopedia” jest przedstawienie pozytywnego wyniku badania foniatrycznego oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy (od specjalisty logopedy). NALEŻY DONIEŚĆ 2 ZAŚWIADCZENIA!

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich (II stopnia).   
 • Pedagogika specjalna - Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią - 3 semestry

   

  3 semestry - 505 godzin + 180 godzin praktyk
    
  • Elementy psychologii klinicznej i psychoterapii
  • Pedagogika specjalna
  • Osoby z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym jako członkowie grup społecznych
  • Prawne podstawy resocjalizacji i socjoterapii
  • Praca z rodziną z dzieckiem niepełnosprawnym
  • Diagnostyka resocjalizacyjna i penitencjarna
  • Diagnoza terapeutyczna
  • Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych
  • Metodyka pracy resocjalizacyjnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii
  • Terapia pedagogiczna
  • Elementy terapii zajęciowej
  • Programy socjoterapeutyczne
  • Zarys historii resocjalizacji oraz jej współczesne systemy
  • Profilaktyka niedostosowania społecznego
  • Oddziaływania arteterapeutyczne
  • Komunikacja interpersonalna w relacji terapeutycznej i resocjalizacyjnej
  • Problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży
  • Praca z rodziną w sytuacji kryzysowej
  • Trening interpersonalny
  • Wizyty studyjne w placówkach resocjalizacyjnych
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zapewniające szerokie możliwości pracy zawodowej w zakresie socjoterapii i resocjalizacji.
   
 • Pedagogika specjalna - Surdopedagogika - 3 semestry

  3 semestry – 525 godzin + 180 godzin praktyk
   
  • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
  • Pedagogika specjalna jako nauka interdyscyplinarna
  • Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
  • Regulacje prawne dotyczące rehabilitacji
  • Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
  • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością
  • Diagnostyka psychopedagogiczna
  • Anatomia i fizjologia słuchu
  • Elementy otolaryngologii i audiologii
  • Język migowy, daktylografia i fonogesty
  • Dydaktyka specjalna jako nauka teoretyczna i empiryczna
  • Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją słuchu
  • Kształcenie uczniów z dysfunkcją słuchu
  • Terapia i rehabilitacja uczniów z dysfunkcją słuchu
  • Stymulowanie aktywności społecznej i ruchowej uczniów z dysfunkcją słuchu
  • Etyka zawodu nauczyciela
  • Praktyka

   
  Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, pedagogów. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i niedosłyszącą. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki - rehabilitacji osób niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących) - do pracy w szkołach, placówkach, ośrodkach specjalistycznych.
   
 • Pedagogika specjalna - Terapia zajęciowa - 3 semestry

   

  3 semestry - 480 godzin + 180 godzin praktyk
    
  • Psychologia rozwojowa człowieka
  • Anatomia i fizjologia człowieka - wybrane zagadnienia
  • Rehabilitacja - zagadnienia ogólne
  • Medyczne podstawy terapii zajęciowej
  • Terapia - organizacja czasu wolnego
  • Metody i formy pracy terapeuty zajęciowego
  • Pedagogika specjalna
  • Fizjopatologia (Patologia z zarysem klinicznym chorób)
  • Rehabilitacja w chorobach psychicznych - zagadnienia ogólne
  • Rehabilitacja w schorzeniach narządów ruchu - zagadnienia ogólne
  • Rehabilitacja w chorobach neurologicznych - zagadnienia ogólne
  • Psychoterapia
  • Trening umiejetności psychospołecznych
  • Biblioterapia
  • Pedagogika zabawy
  • Artetarapia
  • Zajęcia warsztatowe w pracowniach terapii zajęciowej
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Absolwenci uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO z możliwością zatrudnienia w ZTZ oraz innych placówkach prowadzących terapię zajęciową dla osób w wieku od 7-100 lat.
  • Praktyka
   
 • Pedagogika specjalna - Tyflopedagogika - 3 semestry

  • Pedagogika specjalna
  • Tyflopedagogika
  • Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabo widzących
  • Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku
  • Orientacja w przestrzeni
  • Rehabilitacja widzenia
  • Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo widzących
  • Rewalidacja dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym
   i przedszkolnym
  • Brailowskie metody porozumiewania się
  • Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

  Celem studiów jest przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabo widzących. Osoba po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu tyflopedagogiki może podjąć pracę w szkołach integracyjnych i specjalnych, w których uczą się dzieci z wadami wzroku.

  3 semestry - 505 godzin + 180 godzin praktyk
   

  Uczestnicy studiów:

  Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne.
   
 • Pedagogika specjalna - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 3 semestry

  Studia trwają trzy semestry i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

   
  3 semestry - 540 godzin + 180 godzin praktyk


  Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego w wieku 0-7 lat oraz z trudnościami w rozwoju w wieku wczesnoszkolnym (7-10 lat). Słuchacz nabędzie umiejętności w zakresie rozpoznawania zaburzeń w rozwoju dziecka oraz opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.

  Absolwent może być zatrudniony w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych, pomocy społecznej, może podjąć współpracę z zakładem opieki zdrowotnej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb.

  Studia adresowane są dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie w zakresie pedagogiki, psychologii, logopedii (pielęgniarstwa i fizjoterapii).
   
  • Prawidłowości i zaburzenia rozwoju psychoruchowego dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci
  • Neuropsychologiczne mechanizmy powstawania zaburzeń rozwojowych dzieci
  • ADHD – zespół hiperkinetyczny z zaburzeniami uwagi
  • Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej
  • Zaburzenia mowy u dzieci
  • Wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwoju komunikacji językowej dziecka
  • Dziecięce zaburzenia emocjonalne i adaptacyjne
  • Przemoc w rodzinie. Problemy dziecka maltretowanego fizycznie i psychicznie. Specyfika pomocy dziecku z rodziny z problemem alkoholowym
  • Deficyty sensoryczne u dzieci
  • Dyspraksja i inne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych u dzieci
  • Zaburzenia psychosomatyczne
  • Zaburzenia odżywiania
  • Tiki i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne u dzieci
  • Psychospołeczne aspekty rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami
  • Problemy kształcenia dzieci niepełnosprawnych i z zaburzeniami rozwojowymi
  • Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki
  • Profilaktyka niepowodzeń w czytaniu i pisaniu
  • Leworęczność i oburęczność u dzieci – wczesna diagnoza i zasady postępowania
  • Wczesna interwencja w autyzmie
  • Profilaktyka logopedyczna w aspekcie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci
  • Mózgowe porażenie dziecięce i epilepsja
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Praktyka
   
 • Przygotowanie pedagogiczne - 3 semestry

  Studia trwają trzy semestry i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

  515 godzin + 150 godzin praktyk


  Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nieposiadających uprawnień pedagogicznych,
  a chcących podjąć pracę jako nauczyciel we wszystkich typach szkół.

  Psychologia ogólna i rozwojowa
  Pedagogika ogólna
  Szkoła jako instytucja wychowawcza
  Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela
  Komunikacja i kultura języka. Emisja głosu
  Sylwetka rozwojowa dziecka, ucznia
  Profilaktyka w szkole
  Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej
  Dydaktyka ogólna
  Prawo i polityka oświatowa
  Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne
  Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia
  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  Podstawa programowa kształcenia w zawodzie
  Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  Metoda Dobrego Startu
  Praktyka
   
 • Przyroda w szkole podstawowej - 3 semestry

  Studia trwają trzy semestry i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

   
  3 semetry - 405 godzin + 60 godzin praktyk


  Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu "Przyroda" w szkole podstawowej.
   
  • Budowa i czynności życiowe zwierząt
  • Budowa i czynności życiowe roślin
  • Chemia nieorganiczna
  • Chemia organiczna
  • Geografia fizyczna
  • Ekologia
  • Podstawy ewolucjonizmu
  • Mechanika
  • Budowa i własności materii
  • Elektryczność, magnetyzm i optyka
  • Geografia społeczno-ekonomiczna
  • Ochrona przyrody
  • Podstawy genetyki
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Metodyka nauczania przyrody z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Praktyka
   
   
 • Socjoterapia - 2 semestry

   
  Program studiów podyplomowych kładzie szczególny nacisk na umiejętność organizowania zajęć socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych, pracy ze społecznością podopiecznych oraz umiejętnego prezentowania własnej osoby w grupie, a także kierowania dyscypliną w grupie podopiecznych.
  Zajęcia realizowane podczas studiów podyplomowych nastawione są na wykształcenie u słuchaczy umiejętności kształtowania kreatywnego myślenia u swoich podopiecznych.
  Dzięki zdobytej wiedzy objętej programem studiów podyplomowych wzbogacony zostanie warsztat pracy pedagoga, który może być wykorzystywany w placówkach oświatowych, wychowawczych, pomocy społecznej, resocjalizacyjnych i terapeutycznych.
  Program studiów dedykowany jest dla osób, które:
  • chcą podjąć pracę w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych;
  • chcą rozwijać posiadaną już wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki społecznej, wychowania i resocjalizacji.
 • Technika – 3 semestry

  Studia trwają trzy semestry i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

   
  3 semestry - 390 godzin + 150 h praktyki


  Absolwent Studiów Podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu "Technika" w szkole podstawowej
  i w gimnazjum.
   
  • Projektowanie i dokumentacja techniczna
  • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
  • Podstawy mechaniki
  • Metodyka nauczania techniki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • Technologie obróbki materiałów
  • Historia postępu technicznego
  • Technika w środowisku ucznia
  • Żywienie człowieka
  • Technologie informacyjne
  • Wychowanie komunikacyjne
  • Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Praktyka
   
 • Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską - 3 semstry


  Studia podyplomowe na specjalności Wiedza o społeczeństwie to oferta skierowana do osób ambitnych, pragnących nieustannie poszerzać własne umiejętności i rozwijać swój potencjał, w pasjonującej dziedzinie jaką jest nauczanie Wiedzy o społeczeństwie zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, w tym w szkołach podstawowych i liceach. Jeśli jesteś jedną z tych osób, nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na wszystkich, którzy ukończyli studia wyższe i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz chcą nabyć kwalifikacje uprawniające do nauczania kolejnego przedmiotu w szkole. Program studiów skierowany jest do aktywnych nauczycieli, jak i osób, które dopiero zamierzają wejść na rynek pracy i pragną zyskać solidne przygotowanie, które znacznie zwiększy ich atrakcyjność w oczach potencjalnych pracodawców.

  Cel studiów

  Głównym celem studiów podyplomowych na specjalności Wiedza o społeczeństwie jest uzyskanie solidnych i kompletnych kwalifikacji do nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie.  Jako absolwent studiów podyplomowych na tym kierunku będziesz potrafił przekazywać uczniom wiedzę na temat historii i współczesności Unii Europejskiej oraz kształtować uczucia poszanowania dla dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy.
 • Wychowanie do życia w rodzinie - 3 semestry


  Ukończenie studiów podyplomowych na specjalności Studia podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie sprawi, że staniesz przed możliwością podjęcia atrakcyjnej i satysfakcjonującej pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów,
   
   
 • Zarządzanie oświatą - 2 semestry

   

  2 semestry – 370 godzin + 60 godzin praktyk


  Studia podyplomowe przeznaczone dla osób ubiegających się
  o stanowisko dyrektora, wicedyrektora, przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły podnagimnazjalnej.
   
  • Zarządzanie jakością
  • Etyka zarządzania
  • Ogólna teoria organizacji i zarządzania
  • Kierowanie zasobami ludzkimi
  • Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji
  • Prawo oświatowe
  • Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
  • Marketingowe przesłanki zarządzania
  • Wybrane problemy współczesnej edukacji
  • Placówka oświatowa a środowisko lokalne
  • Kierowanie zmianą
  • Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze)
  • Wybrane zagadnienia rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych
  • Nadzór pedagogiczny w szkole
  • Finanse szkoły
  • Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą
  • Kontrola zarządcza
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Praktyka 
  • Psychologia uczenia się dzieci 
  • Dydaktyka w szkole
  • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły / placówki
  • Etyka zawodu nauczyciela