dołącz do nas: Platforma e-learning

 • ​Asystent rodziny i edukator osób starszych


  Absolwent 3-letnich studiów o specjalności Asystent rodziny będzie przygotowany wielostronnie do pracy z rodziną w warunkach różnych utrudnień.
  Podstawą kwalifikacji specjalistycznych będzie pogłębiona wiedza z zakresu pedagogiki, socjologii rodziny oraz poradnictwa wychowawczo – rodzinnego.
  W czasie studiów uzyska niezbędną wiedzę o mechanizmach niedostosowania społecznego i patologii, wiedzę z zakresu psychologii klinicznej oraz pedagogiki specjalnej i terapeutycznej. Pomoże to w zrozumieniu problemów rodziny i właściwym doborze form pomocy.
  Kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i dyspozycji osobowościowych czynią go właściwym pracownikiem na stanowiskach : opiekun rodziny niewydolnej wychowawczo, asystent rodzin zastępczych, asystent w pogotowiu opiekuńczo-rodzinnym, pracownik służb socjalnych związanych z rodziną oraz kurator sądowy.
 • ​Doradztwo edukacyjno-zawodowe i coaching


  Wybierz pracę którą kochasz, a nie będziesz musiał przepracować ani jednego dnia w swoim życiu” KONFUCJUSZ
  Absolwent kierunku poradnictwo i coaching kariery, ma wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i filozofii. Kształcenie kierunkowe zawiera informacje dotyczące:
  • metod diagnozy w poradnictwie kariery 
  • psychologii pracy i organizacji 
  • technik selekcji i rekrutacji pracowników 
  • zarządzania kapitałem kariery 
  • poradnictwa rodzinnego z metodyką 
  • umiejętności trenerskich 
  • metod prowadzenia indywidualnej i grupowej rozmowy doradczej oraz coachingowej
  Kompetencje nabyte przez absolwenta:
  • umiejętność wspierania klientów w rozwoju indywidualnym i zawodowym 
  • nawiązywanie kontaktu z klientem 
  • prowadzenie rozmowy doradczej i coachingowej 
  • stosowanie nowoczesnych narzędzi doradczych i coachingowych 
  • umiejętności trenerskie i szkoleniowe
  Metody pracy kładą nacisk na uczenie się przez doświadczenie. Wśród nich wyróżnić można:
   


   5 powodów, dla których warto wybrać tę specjalizację:
  1. 1. Coaching jest innowacyjną i dynamicznie rozwijającą się dziedziną wspierania rozwoju osobistego i zawodowego.
  2. 2. Praca doradcy i coacha kariery to prestiżowy, ciekawy, przynoszący wiele satysfakcji zawód.
  3. 3. Program specjalizacji zdominowany jest przez zajęcia o charakterze praktycznym, z uwzględnieniem najnowszej literatury i wyników badań.
  4. 4. Studia na specjalizacji poradnictwo i coaching kariery to nie tylko wiedza o charakterze akademickim, ale również możliwość wszechstronnego samorozwoju.
  5. 5. Ukończenie specjalizacji wyposaża studentów w kompetencje cenione i poszukiwane przez pracodawców różnych branż i sektorów.
  Możliwości zatrudnienia po ukończeniu poradnictwa i coachingu kariery:
  • Akademickie Biura Karier 
  • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
  • Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 
  • Urzędy Pracy 
  • Placówki opiekuńczo-wychowawcze 
  • Specjalistyczne poradnie zawodowe 
  • Szkoły 
  • Poradnie rodzinne 
  • Firmy trenerskie i szkoleniowe 
  • Agencje pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego 
  • Organizacje pozarządowe Działy Human Resources 
  • Instytucje administracji samorządowej
 • ​Pedagogika kultury i mediów


  Absolwent o specjalności Pedagogika kultury i mediów powinien posiadać wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych, podstawy wiedzy z zakresu teorii i historii kultury oraz nowoczesnych mediów.
  umiejętności z zakresu krytycznej oceny i analizy tekstów kultury (w tym kultury popularnej).
  Kompetencje z zakresu formułowania i konstruowania komunikatu audiowizualnego. Podstawy wiedzy z zakresu animacji życia kulturalnego społeczności lokalnych.
  Umiejętności inicjowania działań edukacyjnych w społecznościach lokalnych. Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata może być zatrudniony w instytucjach kulturalnych zajmujących się szeroko rozumianą edukacją (formalną, pozaformalną i nieformalną) takich jak kluby, ośrodki kultury galerie sztuki, lokalna prasa i media elektroniczne.
  Kwalifikacje zawodowe absolwenta studiów licencjackich o specjalności Pedagogika kultury i mediów łączą wykształcenie w zakresie wiedzy o kulturze, sztuce i mediach z kompetencjami pedagogicznymi i psychologicznymi umożliwiającymi efektywne jego funkcjonowanie w obszarze placówek kultury i edukacji.
  Posiadane przez absolwenta kwalifikacje zawodowe predysponują go do zatrudnienia między innymi w : instytucjach administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za edukację, instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą edukacją dorosłych, placówkach kultury (kluby, galerie sztuki, ośrodki kultury, muzea), prasie i lokalnych mediach elektronicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych na stanowiskach wychowawców, szkołach publicznych i prywatnych na stanowiskach nauczycieli realizujących edukację estetyczną i kulturalną.
 • ​Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii


  Absolwent o specjalności Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii, po ukończeniu 3-letnich studiów licencjackich będzie posiadał wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu pod-stawowych działów psychologii i profilaktyki psychopedagogicznej (psychologii ogólnej, rozwoju, społecznej, klinicznej, wychowawczej, różnic indywidualnych, komunikacji, terapii pedagogicznej).
  Będzie posiadał podstawowe umiejętności praktyczne psychologiczne i pedagogiczne umożliwiające podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych, prewencyjnych, w zakresie promocji zdrowia itp. uczestniczył aktywnie w tworzeniu, wspieraniu oraz realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych w obszarach wymagających interwencji psychopedagogicznej, umiał rozwijać zdolności do wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki psychopedagogicznej oraz doskonalić swoje kompetencje w tej dziedzinie.
  Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata może być zatrudniony w placówkach typu: ośrodki wychowawcze, ośrodki terapii zajęciowej, ośrodki psychoprofilaktyki środowiskowej, młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej, świetlice terapeutyczne -pogotowia opiekuńcze, ośrodki dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, domy pomocy społecznej, szpitale.
 • ​Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną


  Absolwent zdobędzie kompetencje w podstawowym zakresie dydaktycznym, wychowawczo-społecznym i terapii pedagogicznej, tj. będzie umiał projektować i organizować zajęcia dla dzieci, z uwzględnieniem tych o specyficznych problemach w uczeniu się i zachowaniu, będzie umiał dostrzegać zmiany rozwojowe i stosownie modyfikować metody pracy.
  W programie studiów duży nacisk położony będzie na przygotowanie do indywidualnej pomocy dzieciom, których trudności w funkcjonowaniu szkolnym wynikają z różnych przyczyn. Przygotowany też będzie do współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, szczególnie otoczeniem dziecka. Student zdobędzie wiadomości z zakresu: psychopedagogicznych podstaw rozwoju, teorii uczenia się i nauczania, kontekstów współczesnej edukacji elementarnej, metodyki wychowania i nauczania zintegrowanego.
  Absolwent będzie przygotowany do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu: świetlice szkolne, osiedlowe i inne przy instytucjach opiekuńczo-leczniczych ; do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznych oraz wszędzie tam, gdzie szczególnie ważna jest indywidualna praca z dzieckiem.
  Wybór tego bloku fakultatywnego jest właściwy dla podjęcia studiów II stopnia o kierunku Edukacja elementarna lub Studiów Podyplomowych dających pełne uprawienia nauczycielskie.
 • ​Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową


  Absolwent 3-letnich studiów o specjalności Pedagogika resocjalizacyjna posiada wiedzę pedagogiczną w zakresie celów, zasad, metod, środków i form organizacyjnych oddziaływania wychowawczego nakierowanego na osoby potrzebujące pomocy dla odnalezienia się w otaczających ich uwarunkowaniach społecznych.
  Potrafi integrować pedagogiczny sposób myślenia o człowieku z wiedzą na temat uwarunkowań jego funkcjonowania w społeczeństwie oraz możliwych form udzielanego mu wsparcia w ramach resocjalizacji. Jest tym samym przygotowany do współorganizowania i organizowania różnych form wsparcia społecznego dla osób go potrzebujących (tzn. bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, przestępców) oraz do pracy w placówkach taką pomoc świadczących.
 • ​Edukacja małego dziecka z animacją czasu wolnego


  Pedagogika żłobkowa - Szczegóły wkrótce.
 • Administracja


  Na kierunku realizowane są następujące specjalności:
  Administracja biznesu
  Administracja celna i skarbowa
  Administracja usług społecznych
  Finanse i administracja publiczna
   
     Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „administracja” o profilu ogólnoakademickim dysponuje wiedzą: w zakresie nauk administracyjnych oraz ich miejscu w systemie nauk społecznych, a także o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (politycznych, prawnych i ekonomicznych), zna podstawową terminologię właściwą dla administracji. Ponadto posiada wiedzę z zakresu prawa administracyjnego oraz ustroju i zadań organów administracji publicznej w Polsce, a także innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych i ekonomicznych, w szczególności ich podstawowych elementach. Absolwent ma również uporządkowaną elementarną wiedzę w zakresie zagadnień i procesów społecznych
  i psychologicznych, dotyczącą istoty, form, zasad i problemów funkcjonowania organizacji, w szczególności  przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

     Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „administracja” o profilu ogólnoakademickim posiada umiejętności w zakresie:prawidłowego interpretowania zjawisk społecznych z zakresu administracji, rozdzielania i ustalania zakresu szczegółowych relacji pomiędzy zjawiskami społecznymi właściwymi dla nauk o administracji, potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych w administracji, dokonać syntezy różnych sfer w procesie analizy relacji pomiędzy podmiotami (instytucjami, organami, służbami) w różnych aspektach (politycznym, ekonomicznym, prawnym, socjalnym, demograficznym, kulturowym, militarnym, informacyjnym). Ponadto absolwent potrafi wyróżnić podstawowe modele i funkcje administracji oraz prognozować procesy, zjawiska i skutki społeczne konkretnych procesów społecznych (gospodarczych, politycznych, prawnych, kulturowych) związanych z administracją
  z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi, w skali poszczególnych podmiotów, w wymiarze regionu, w skali całej gospodarki i w skali globalnej.

     Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „administracja” o profilu ogólnoakademickim posiada odpowiednie kompetencje społeczne: ma świadomość znaczenia wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu oraz wyjaśniania różnych zjawisk i procesów, zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, potrafi je uzupełniać i doskonalić, ma świadomość potrzeby ciągłego samorozwoju, dba o sprawność fizyczną. Ponadto absolwent ma ugruntowaną wrażliwość na problemy społeczne, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, w oparciu o posiadaną wiedzę oraz podstawowy warsztat badawczy dokonuje analizy i interpretacji zjawisk społecznych formułując wnioski i rozwiązania sytuacji problemowych życia zbiorowego, organizacyjnego, zawodowego.

     Studia pierwszego stopnia na kierunku „administracja” o profilu ogólnoakademickim przygotowują absolwentów do pracy na stanowiskach funkcjonariuszy i urzędników w administracji rządowej i samorządowej.

     Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „administracja” o profilu ogólnoakademickim jest przygotowany do pracy urzędniczej w administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.