Kierunki pedagogiczne - Elpax - Studia / Kursy oświatowe
dołącz do nas: Platforma edukacyjna


Zapisy na studia podyplomowe (Bytom, Katowice) przyjmujemy w sekretariacie i drogą mailową. W celu zapisania się należy pobrać dokumenty i wypełnione dostarczyć do sekretariatu Ośrodka Szkoleniowego Elpax.

Podanie na studia podyplomowe

Studia podyplomowe

W dzisiejszych czasach by osiągnąć sukces na rynku pracy i posiadać gwarancję stabilnego zatrudnienia trzeba ciągle się rozwijać. Dlatego też po osiągnięciu tytułu magistra nie warto spoczywać na laurach. Studia podyplomowe mogą bowiem nie tylko poszerzyć i ugruntować naszą wiedzę, ale również dać nam szansę na sukces zawodowy. Dlatego też warto rozejrzeć się i wybrać studia podyplomowe, które dopasowane będą do naszych potrzeb i zainteresowań. Doskonale rozumiejąc potrzeby młodych ludzi oferujemy im najwyższej jakości studia podyplomowe. Katowice są miastem, w którym uczyć można się w wielu miejscach. Nie wszystkie jednak są w stanie zaoferować ciekawe i przyszłościowe kierunki.
My staramy się podążać za aktualnymi potrzebami młodych sprawiając, że osoby, które zamieszkują Katowice mogą kształcić się tak, jak tego potrzebują. Naszą zaletą jest nie tylko różnorodność kierunków, które mogą Państwo znaleźć poniżej, ale również korzystne ceny studiów, których nie oferuje żadna inna uczelnia w mieście Katowice.

Zapraszamy.

 • Edukacja muzyczna z muzykoterapią – NOWOŚĆ !!! - 3 semestry

  Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do nauczania muzyki w szkołach. Posiadane kwalifikacje predysponują go również do pracy w placówkach kulturalno-oświatowych, ośrodkach oświatowo-wychowawczych, świetlicach, do prowadzenie kół zainteresowań w zakresie muzyki, do prowadzenia własnej działalności artystycznej. 
  Absolwent kierunku edukacja muzyczna z muzykoterapią posiada również kwalifikacje do: pracy w zakresie wykorzystania terapeutycznego oddziaływania muzyki na procesy wspomagania leczenia, rehabilitacji i profilaktyki prozdrowotnej, pracy w zespołach terapeutycznych i placówkach służby zdrowia, prowadzenia działalności upowszechniającej kulturę muzyczną, animacji kultury muzycznej w społeczeństwie 

  Blok specjalistyczny obejmuje następujące przedmioty:
  • Arteterapia 
  • Muzykoterapia
  • Choreoterapia
  • Muzykoterapia dzieci z zaburzeniami w rozwoju
  • Metodyka nauczania muzyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki
  • Nowoczesne techniki nauczania muzyki
  • Metodyka prowadzenia zajęć arteterapeutycznych
  • Metody diagnozy w muzykoterapii
  • Muzyka i taniec regionu
  • Emisja głosu w śpiewie
  • Fototerapia
  • Chromoterapia
  • Kinezyterapia
  • Programowanie muzyki dla potrzeb terapii
  • Ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe i emisja głosu w arteterapii
  • Instrumenty muzyczne w muzykoterapii
  • Warsztaty muzykoterapeutyczne
  • Rytmika w muzykoterapii
  • Praktyka
 • ​Gerontologia – NOWOŚĆ !!! - 3 semestry

  Studia 3-semestralne
  360h + 150h praktyk
   

   MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

   
  Dydaktyka ogólna
  Pedagogika ogólna
  Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
  Geriatria
  Aspekty prawne pomocy i opieki ludzi starszych
  Metodyka pracy opiekuńczej z ludźmi starszymi
  Pedagogika porównawcza
  Pedagogika społeczna 
  Andragogika
  Szkolnictwo zawodowe - nowe technologie w praktyce zawodu
  Telematyka medyczna
  Edukacja ludzi dorosłych
  Projektowanie zmian edukacyjnych
  Podstawy gerontologii
  Praca socjalna z seniorami
  Psychologia starzenia się i starości
  Nowoczesne technologie i środki multimedialne w kształceniu
  Współczesne problemy socjologii 
  Wspłczesne problemy psychologii
  Psychologia medycyny
  Instytucjonalane wsparcie ludzi starszych

  Studia adresowane są do osób chcących znaleźć zatrudnienie w instytucjach pomocy i opieki społecznej, zakładach opiekuńczo leczniczych, hospicjach, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach aktywizujących i zrzeszających ludzi starszych ( klub seniora, uniwersytetach III wieku), a także jako prywatni opiekunowie osób starszych.
 • Arteterapia w edukacji

  Arteterapia w pedagogice

   

  Psychologiczno-pedagogiczne i etyczne aspekty zawodu terapeuty:

  • Muzykoterapia
  • Terapia przez sztukę
  • Teatroterapia
  • Biodanza
  • Biblioterapia
  • Arteterapia
  • Warsztaty interpersonalne
  • Fototerapia
  • Choreoterapia
  • Kinezyterapia
  • Mandala
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Metodyka prowadzenia zajęć arteterapeutycznych
   z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Praktyka
   

  Adresaci:

   

  Podyplomowe studia arteterapii przeznaczone są dla:

  1. absolwentów studiów licencjackich i magisterskich zakresu: pedagogiki (w tym: resocjalizacja, gerontopedagogika, praca opiekuńczo-wychowawcza, praca socjalna, nauczanie wczesnoszkolne, kształcenie zintegrowane) psychologii (w tym: psychologia kliniczna, Gestalt), terapii, kierunków medycznych (w tym: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rehabilitacja), muzyki, sztuk plastycznych, artystycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii;
  2. adresowane są także do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych, ale również hospicjów, domów pogodnej jesieni, domów dziennego pobytu, placówek rehabilitacyjnych, szpitali i sanatoriów, świetlic socjoterapeutycznych, placówek interwencyjnych oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach;
  3. osób zainteresowanych pracą rehabilitacyjną z osobami zaburzonymi psychicznie i/lub fizycznie, pracą resocjalizacyjną z osobami niedostosowanymi społecznie, pracą z osobami starszymi.
   

  Cel studiów:


  Celem podyplomowych studiów jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wielokierunkowej wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania. Kwalifikacje: Studia dają absolwentom kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnych metod związanych z terapią przez sztukę.
   

  Możliwości zatrudnienia:

  Wszelkiego rodzaju placówki o charakterze pedagogicznym, opiekuńczym, terapeutycznym, medycznym, kulturalno-oświatowym, a w szczególności: szkoły, przedszkola, szkoły specjalne i szkoły życia, szkoły i klasy integracyjne, szpitale, sanatoria, hospicja, zakłady lecznicze, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, domy złotej jesieni, domy dziennego pobytu, zakłady karne, zakłady poprawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki rehabilitacyjno-readaptacyjne Monar, domy kultury.

  UWAGA! Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie arteterapii po odbyciu 3 letniej praktyki zawodowej mogą ubiegać się o Certyfikat Arteterapeuty wydawany przez Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich “Kajros” (Info: www.kajros.pl).

  3 semestry – 390 godzin
   

   
 • Bibliotekoznawstwo - 3 semestry

  Bibliotekoznawstwo - 3 semestry


  Studia trwają trzy semestry i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
   
  3 semestry - 410 godzin + 150 h praktyki


  Absolwenci mogą starać się o zarudnienie we wszystkich typach bibliotek i innych instytucjach związanych z książką,
  a interdyscyplinarna wiedza i umijejętności zwiększają ich konkurencyjność na rynku pracy.
   
  • Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo
  • Metodyka pracy bibliotecznej z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • Biblioterapia - metodyka pracy z czytelnikiem chorym
   i niepełnosprawnym
  • Literatura dla dzieci i młodzieży
  • Informacja naukowa
  • Technika pracy umysłowej
  • Misja i strategia rozwoju współczesnej biblioteki
  • Pedagogika biblioteczna - metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją i hiperleksją
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Praktyka
   
 • Biologia

  Anatomia i fizjologia organizmu człowieka
  Podstawy mikrobiologii
  Immunologia
  Edukacja zdrowotna
  Podstawy genetyki i biotechnologii
  Podstawy ewolucjonizmu
  Ekologia i ochrona środowiska
  Edukacja środowiskowa
  Podstawy biologii organizmów zwierzęcych
  Podstawy biologii organizmów roślinnych
  Metody obserwacji organizmów w naturalnym środowisku
  Dydaktyka nauczania biologii z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  Etyka personalistyczna w szkole
  Praktyka
   
  Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do  nauczania biologii w szkołach.
   
  3 semestry - 370 godzin
 • ​Chemia

  Podstawa programowa chemii
  Chemia ogólna
  Chemia organiczna
  Chemia nieorganiczna
  Chemia fizyczna
  Chemia analityczna
  Chemia jądrowa
  Chemia a środowisko naturalne
  Dydaktyka chemii
  Etyka personalistyczna w szkole
  Praktyka
   
  Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do  nauczania chemii w szkołach.
    
  3 semestry - 380 godzin
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna - 3 semestry

  Studia trwają trzy semestry i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

  3 semestry – 400 godzin + 150 godzin praktyki


  Absolwent będzie mógł pracować jako nauczyciel terapeuta
  w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. Nabędzie też uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
   
  • Diagnoza osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wspomaganie rozwoju
  • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
  • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
  • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
  • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi i zwykłymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
  • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
  • Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego
  • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
  • Organizacja procesu terapeutycznego
  • Metoda Dobrego Startu
  • ADHD i zahamowania psychoruchowe z perspektywy psychologicznej
  • ADHD i zahamowania psychoruchowe z perspektywy pedagogicznej
  • Leworęczność i oburęczność u dzieci – diagnoza i zasady postępowania
  • Syndrom nieadekwatnych osiągnięć
  • Wykorzystanie technologii informacyjnej do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej
  • Przyczyny trudności w nauce czytania i pisania
  • Podstawy prawne opieki nad uczniem z dysleksją rozwojową
  • Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie
  • Praktyka
  • Etyka zawodu nauczyciela
  • Psychologia uczenia się dzieci
  • Dydaktyka w szkole
  • Podstawy pedagogiki specjalnej
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
   
 • Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

  Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego a klasyfikacja zawodów i specjalności.
  Sytuacja psychofizyczna uczniów w okresie podejmowania decyzji zawodowej na etapie gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej.
  Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej.
  Zasoby informacyjne oraz narzędzia pracy doradcy zawodowego.
  Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów niepełnosprawnych.
  Poradnictwo zawodowe dla osób dorosłych.
  Dydaktyka doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  Państwo, gospodarka, przedsiębiorstwo.
  Rynek – cechy i funkcje. Instytucje rynkowe.
  Rynek pracy.
  Planowanie i kariera zawodowa.
  Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości.
  Etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej.
  Dydaktyka podstaw przedsiębiorczości.
  Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II.
  Praktyka.

  Absolwent może podjąć pracę w roli doradcy zawodowego - specjalisty udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w szkołach i placówkach. Uzyska umiejętności i kompetencje m.in. w zakresie: diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; gromadzenia, aktualizacji i udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.
  Ponadto uzyska kwalifikacje nauczyciela przedmiotu "podstawy przedsiębiorczości" w szkołach ponadgimnazjalnych.

  Studia podyplomowe trwają 3 semestry
   
 • Dysleksja - diagnoza i terapia w różnych okresach życia - 3 semestry

  Dysleksja - diagnoza i terapia w różnych okresach życia - 3 semestry


  Studia trwają trzy semestry i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
   
  3 semestry - 390 godzin + 150 h praktyki


  Absolwenci studiów podyplomowych "Dysleksja - diagnoza
  i terapia w różnych okresach życia" będą mogli być zatrudnieni
  w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, a także otworzyć prywatną praktykę związaną z uzyskaniem kwalifikacji
  w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z dysleksją.
   
  • Psychologiczne podstawy dysleksji rozwojowej
  • Teoretyczne podstawy specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu
  • Medyczne podstawy dysleksji rozwojowej
  • Ryzyko dysleksji - rozpoznanie i wczesna pomoc
  • Diagnoza dysleksji rozwojowej
  • Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu z wykorzystaniem technologii informacyjnej (klasy zintegrowane, w starszym wieku szkolnym)
  • Metody stosowane w terapii ucznia z dysleksją rozwojową
  • Podstawy prawne opieki nad uczniem dyslektycznym. Ocenianie. Klasyfikowanie. Promowanie.
  • Związek zaburzeń mowy z dysleksją rozwojową
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Praktyka
   
 • Edukacja dla bezpieczeństwa - 3 semestry

  Edukacja dla bezpieczeństwa - 3 semestry


  Studia trwają trzy semestry i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym .
   
  3 semestry – 440 godzin
   
  • System obronności Rzeczpospolitej Polskiej
  • Ochrona ludności i obrona cywilna
  • Zagrożenia czasu pokoju
  • Służba wojskowa
  • Zagrożenia występujące podczas wojny
  • Siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej
  • Psychologiczna rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego
  • Międzynarodowe prawo humanitarne
  • Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie
  • Promieniowanie jądrowe i jego skutki
  • Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju
  • Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
  • Ratownictwo
  • Pierwsza pomoc medyczna
  • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
  • Przeciwdiałanie przemocy w szkole
  • Etyka zawodu nauczyciela
  • Praktyka

   Absolwent jest uprawniony do prowadzenia zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół.

 • Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna - 3 semestry

  UWAGA!!!
  Ostania szansa na zdobycie kwalifikacji z Edukacji przedszkolnej z wczesnoszkolną w formie rocznych studiów podyplomowych – SEMESTR LETNI 2018/2019!
  (zgodnie ze zmianami w prawie o szkolnictwie wyższym – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r.)

   
  3 semestry – 405 godzin + 150 godzin praktyki
   
  • Psychologia uczenia się dzieci
  • Dydaktyka w szkole
  • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły / placówki
  • Etyka zawodu nauczyciela
  • Podstawy pedagogiki specjalnej
  • Psychologia rozwojowa i osobowości
  • Teoretyczne podstawy wychowania
  • Podstawy diagnozy pedagogicznej
  • Diagnoza osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wspomaganie rozwoju
  • Edukacja środowiskowa i społeczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • Pedagogika wczesnoszkolna
  • Metodyka nauczania j. polskiego w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • Metodyka nauczania matematyki w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • Metodyka wychowania przedszkolnego
  • Edukacja zdrowotna i metodyka wychowania fizycznego w pedagogice wieku dziecięcego
  • Literatura dla dzieci
  • Elementy logopedii
  • Metodyka nauczania muzyki
  • Metodyka nauczania techniki
  • Techniki dramy w wychowaniu
  • Metodyka nauczania plastyki
  • Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna wieku przedszkolnego
  • Formy współpracy z rodzicami
  • Podstawy nauki o języku
  • Metody początkowej nauki czytania i pisania
  • Umiejętności wychowawcze
  • Gry i zabawy umysłowe w edukacji dziecka
  • Praktyka
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji

  Absolwent może podjąć pracę jako nauczyciel wychowania przedszkolnego lub w klasach I-III szkół podstawowych (klasy integracyjne, świetlice dla dzieci w młodszym wieku szkolnym). Dualizacja tej formy pozwoli absolwentom odnaleźć się i być przygotowanym do pracy w instytucjach wychowania przedszkolnego (przedszkole, przedszkole integracyjne, środowiskowe, prywatne, oddział przedszkolny przy szkole podstawowej).
   

   
 • Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD)

  2 semestry - 330 h + 120 godzin praktyki
   
  • Podstawy pedagogiki specjalnej
  • Podstawy diagnozy pedagogicznej
  • Podstawy edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci z autyzmem
  • Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej
  • Metodyka wychowania i kształcenia dzieci z autyzmem
  • Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno – kompensacyjnych
  • Metody komunikacji pozawerbalnej
  • Autystyczne spektrum zaburzeń
  • Terapia i wsparcie rodziny dziecka
  • Ocena zaburzeń integracji sensorycznej
  • Elementy fizjoterapii we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka niepełnosprawnego
  • Trening umiejętności społecznych
  • Wybrane zagadnienia z psychiatrii dziecięcej
  • Problemy dojrzewania i dorosłości osób z ASD
  • Etyka zawodu nauczyciela
  • Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi
  • Terapia behawioralna we wczesnym wspomaganiu
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Praktyka
   
  Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje do pracy z dzieckiem autystycznym i zespołem Aspergera.
   
 • Edukacja matematyczna - 3 semestry

  Edukacja matematyczna

   
  3 semestry - 390 godzin + 150 h praktyki


  Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu "Matematyka" w szkole podstawowej,
  w gimnazjum i w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.
   
  • Elementy logiki matematycznej
  • Podstawy analizy matematycznej
  • Elementy algebry i arytmetyka
  • Geometria elementarna
  • Geometria analityczna
  • Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką
  • Dydaktyka matematyki I (szkoła podstawowa)
  • Dydaktyka matematyki II (gimnazjum)
  • Dydaktyka matematyki III ( szkoła ponadgimnazjalna)
  • Technologia informacyjna wspomagająca nauczanie matematyki
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Wykorzystanie technologii informacyjnej do prowadzenia zajęć z matematyki
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Praktyka
   
 • Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej - 3 semestry

  Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej - 3 semestry


  Studia trwają trzy semestry i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
   
  3 semetry - 400 godzin + 150 h praktyki


  Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu "Przyroda" w szkole podstawowej.
   
  • Budowa i czynności życiowe zwierząt
  • Budowa i czynności życiowe roślin
  • Chemia nieorganiczna
  • Chemia organiczna
  • Geografia fizyczna
  • Ekologia
  • Podstawy ewolucjonizmu
  • Mechanika
  • Budowa i własności materii
  • Elektryczność, magnetyzm i optyka
  • Geografia społeczno-ekonomiczna
  • Ochrona przyrody
  • Podstawy genetyki
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Metodyka nauczania przyrody z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Praktyka
   
   
 • Fizyka – 3 semestry

  Fizyka – 3 semestry

   
  3 semestry - 390 godzin + 150 h praktyki


  Celem studiów podyplomowych adresowanych do nauczycieli jest ukazanie fizyki jako nauki eksperymentalnej, w której doświadczenie jest nie tylko źródłem obiektywnego poznania, lecz także środkiem weryfikacji hipotez oraz precyzuje metodę pomiaru wielkości fizycznych.

  Program zakłada poznanie takich działów fizyki, jak: ruch; materia; elektryczność; magnetyzm; energia; fale; kwanty i astrofizyka.

  W trakcie nauczania przedmiotu wskazuje się na szczególne znaczenie różnych typów logicznego rozumowania oraz udziału wyobraźni w procesie myślenia naukowego, planowania doświadczeń i podczas formułowania hipotez.

  Program zakłada również rozwijanie umiejętności wzbudzenia zainteresowania uczniów fizyką, dostrzegania zjawisk fizycznych w przyrodzie, analizowania tabel, wykresów, konkretnych sytuacji, rozwiązywania różnych typów zadań rachunkowych i testów oraz formułowania odpowiedzi na nowe sytuacje problemowe.
   
 • ​Geografia

  Geografia społeczno-ekonomiczna I - geografia ekonomiczna i polityczna
  Geografia społeczno-ekonomiczna II - geografia ludności, geografia osadnictwa, geografia turyzmu
  Geografia fizyczna I - geomorfologia, gleboznawstwo i geografia gleb
  Geografia fizyczna II - hydrologia, meteorologia i klimatologia
  Geologia
  Geografia regionalna z elementami geografii kultur
  Podstawy ochrony i kształtowania środowiska
  Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej
  Geografia krajobrazu
  Kartografia i topografia
  Teledetekcja i GIS
  Astronomiczne podstawy geografii
  Pedagogiczne konteksty komunikacji
  Metodyka nauczania geografii z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  Etyka personalistyczna w szkole
  Praktyka

  Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do  nauczania geografii w szkołach.
   
   3 semestry - 405 godzin
 • Gimnastyka korekcyjna

  Anatomia i fizjologia człowieka.
  Patofizjologia wad postawy.
  Elementy teorii i dydaktyki wychowania fizycznego.
  Elementy teorii i metodyki ćwiczeń relaksacyjnych.
  Elementy teorii i metodyki gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
  Elementy teorii i metodyki ćwiczeń korektywnych z elementami rehabilitacji.
  Pierwsza pomoc przedmedyczna.
  Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II.
  Praktyka

  Adresaci:

   Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych uczelni, posiadający przygotowanie pedagogiczne.
   
  Cel studiów:

  Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć gimnastyki korecyjno-kompensacyjnej w szkole, placówce; ponadto uzyskują specjalistyczne kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym i korektywnym.

  Uwaga! Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe „gimnastyka korekcyjna” jest przedstawienie zaświadczenie od lekarza sportowego lub lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia tych studiów podyplomowych.


   

   
 • Historia - 3 semestry

  Historia - 3 semestry


  Studia trwają trzy semestry i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
   
  3 semestry - 390 godzin + 150 h praktyki


  Uprawnienia: świadectwo studiów podyplomowych nadaje kwalifikacje do nauczania historii w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.
   
  • Historia Polski XIX w.
  • Historia nowożytna Polski do 1795 r.
  • Historia powszechna XIX w.
  • Historia nowożytna powszechna
  • Historia średniowiecza Polski
  • Historia powszechna średniowiecza
  • Historia Polski 1918-1944 r.
  • Historia Polski po II Wojnie Światowej
  • Metodyka nauczania historii z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • Archeologia ziem polskich
  • Nauki pomocnicze historii
  • Wstęp do badań historycznych
  • Historia powszechna 1918-1944 r.
  • Historia powszechna po II Wojnie Światowej
  • Historia starożytna powszechna
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Praktyka
   
 • Integracja sensoryczna

  Studia podyplomowe przeznaczone są dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających tytuł magistra lub licencjata.

  Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem:
  Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej w teorii i praktyce wydanym przez WSHE w Brzegu.
  Certyfikatem terapeuty integracji sensorycznej wydanym przez College Medyczny w Kielcach - dodatkowo płatny.

  Sylwetka absolwenta

  Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej w teorii i praktyce, a także otrzymanie certyfikatu terapeuty SI daje pełne kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI. Osoby mogą pracować w placówkach oświatowych i rehabilitacyjnych oraz prowadzić gabinety integracji sensorycznej.

  RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

  Program studiów m.in. zawiera zagadnienia z anatomii i neurofizjologii rozwojowej, psychologii klinicznej. Studia zawierają kompleksowy program diagnozy i terapii ( wykłady, ćwiczenia) metodą SI oraz innymi metodami rehabilitacyjnymi i pedagogiczno-psychologicznymi dzieci z autyzmem, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, wybranymi zespołami genetycznymi, zaburzeniami mowy, ADHD, ADD, uogólnionymi i specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzeniami zachowania, a także dzieci niedowidzących i niedosłyszących. Program studiów obejmuje także zajęcia na sali SI oraz praktykę studencką.

  Metoda SI

  Twórcą metody Integracji Sensorycznej jest dr A. Jean Ayres pracownik naukowy Uniwersytetu Południowo-Kalifornijskiego w Los Angeles. Do Polski metoda SI trafiła w 1993 r. a jej rozpowszechnieniem zajęła się jedna z pierwszych współpracownic dr A. Jean Ayres - Violet F. Maas.

  Integracja sensoryczna to proces w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego mózgu wrażeń sensorycznych tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu, czyli w reakcjach adaptacyjnych, służących do wykonania określonej czynności, przyjęcia odpowiedniej pozycji ciała itp. Jeśli występują zaburzenia w odbiorze i integrowaniu bodźców zmysłowych to będą pojawiać się dysfunkcje w rozwoju poznawczym, motorycznym oraz zachowaniu dziecka. Dlatego celem terapii SI (od angielskiego sensory integration) jest poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej, tj. tego co jest odbierane przez różne zmysły naszego organizmu. Głównym zadaniem jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych: przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych w taki sposób aby dziecko odpowiadało reakcją poprawiającą integrację tych bodźców.

  Teoria integracji sensorycznej jako stosunkowo nowa i nie jest powszechnie znana wśród lekarzy, nauczycieli czy opinii publicznej. Jednak w ostatnich latach terapia SI zyskuje coraz większe zainteresowanie i uznanie w naszym kraju. Metoda SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi: ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, słaba koncentracja uwagi, z ADHD, ADD, z mózgowym porażeniem dziecięcym, autystycznymi, cierpiącymi na schorzenia o podlożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera), niedowidzącymi i niedosłyszącymi, z upośledzeniem umysłowym.

  2 semestry
  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE - 390 godzin
  PRAKTYKI - 100 godzin   
 • Język angielski w kształceniu zintegrowanym i wychowaniu przedszkolnym - 3 semestry

  Studia trwają trzy semestry i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
   
  Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i klas I-III szkół podstawowych, wykazujących się podstawową znajomością języka angielskiego potwierdzoną certyfikatem, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r.


  Kwalifikacje do nauczania języków obcych (języka angielskiego) w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada osoba, która:
  1) ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych,
  a ponadto:
  2) legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego (języka angielskiego) w stopniu co najmniej podstawowym*,
  3) i ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego (języka angielskiego).


  ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCE ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
  Podstawowa znajomość języka:
  1) język angielski:
  a) First Certificate in English (FCE) - ocena A lub B, University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate),
  b) International English Language Testing System (IELTS) - z wynikiem 5,0-6,0 pkt, University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia,
  c) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - Educational Testing Service (ETS):
  - wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt,
  - wersja CBT (komputerowa) - minimum 173 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),
  - wersja PBT (tradycyjna) - minimum 500 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),
  d) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2 funkcjonujący również pod nazwą: City & Guilds International ESOL (IESOL) - poziom "Communicator" łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5 funkcjonującym również pod nazwą: City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom "Communicator",
  e) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English), Level 3 - ocena: pass, merit lub distinction, Edexcel, Pearson Language Tests,
  f) Pearson Test of English Academic - z wynikiem 59-75 pkt, Edexcel, Pearson Language Tests,
  g) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry IQ (LCCI IQ), JETSET poziom 5;
  3 semestry - 400 godzin + 150 h praktyki
  • Umiejętność czytania ze zrozumieniem
  • Sprawność pisania (poziom elementarny)
  • Znajomość struktur gramatycznych
  • Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa
  • Fonetyka – przykładowe techniki
  • Kształtowanie sprawności mówienia
  • Środki audiowizualne w nauczaniu języka angielskiego
  • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Metodyka nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Praktyka
   
   
 • Logopedia - 4 semestry

  4 semestry – 650 godzin + 150 godzin praktyki

   

  • Zaburzenia mowy
  • Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
  • Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego
  • Diagnoza logopedyczna
  • Mowa a mózg
  • Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka
  • Organizacja procesu terapeutycznego
  • Nauka o języku. Wybrane zagadnienia
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Technika i estetyka mówienia
  • Logorytmika
  • Rewalidacja dzieci z uszkodzeniami CUN
  • Terapia trudności w czytaniu i pisaniu
  • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka
  • Metoda Dobrego Startu
  • Współczesne metody badania narządu słuchu
  • Wspomaganie oddziaływań logopedycznych z wykorzystanie technologii informacyjnej
  • Praktyka
  • Etyka zawodu nauczyciela 
  • Psychologia rozwojowa i osobowości
  • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły / placówki
  • Teoretyczne podstawy wychowania
  • Podstawy diagnozy pedagogicznej
  • Emisja głosu
  • Metody terapii pedagogicznej wykorzystywane w logopedii
  • Terapia zaburzeń mowy
  • Zaburzenia mowy dzieci niedosłyszących i głuchych
  • Podstawy neuropsychologii i psychopatologii
  • Niepłynność mowy
  • Pedagogika specjalna
  • Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć logopedycznych
    
  Cel kształcenia:
   
  Przygotowanie absolwentów studiów podyplomowych do samodzielnego wykonywania zawodu logopedy.
   
   
  Opis absolwenta:
   
  Uzyskane podczas studiów podyplomowych kwalifikacje dają pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (respektowane zarówno w placówkach medycznych jak i oświatowych)..
   
   
  Uwaga! Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe „Logopedia” jest przedstawienie pozytywnego wyniku badania foniatrycznego. 


   
 • Logopedia przedszkolna i szkolna - 3 semestry

  Studia trwają trzy semestry i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

  3 semestry – 460 godzin + 150 godzin praktyki


  Absolwent Podyplomowych Studiów "Logopedia Szkolna" będzie mógł być zatrudniony na etacie (bądz godzinach) logopedy szkolnego (terapeuty mowy) lub w przedszkolu, a także otworzyć prywatną praktykę związaną z uzyskaniem kwalifikacjami logopedy szkolnego.
   
  • Zaburzenia mowy
  • Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
  • Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego
  • Diagnoza logopedyczna
  • Mowa a mózg
  • Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka
  • Organizacja procesu terapeutycznego
  • Nauka o języku. Wybrane zagadnienia
  • Technika i estetyka mówienia
  • Logorytmika
  • Rewalidacja dzieci z uszkodzeniami CUN
  • Terapia trudności w czytaniu i pisaniu
  • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka
  • Metoda Dobrego Startu
  • Współczesne metody badania narządu słuchu
  • Wspomaganie oddziaływań logopedycznych z wykorzystanie technologii informacyjnej
  • Praktyka
  • Etyka zawodu nauczyciela 
  • Psychologia rozwojowa i osobowości
  • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły / placówki
  • Teoretyczne podstawy wychowania
  • Podstawy diagnozy pedagogicznej
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć logopedycznych 
   
   
 • ​Media w kształceniu ustawicznym

  Studia podyplomowe w zakresie Mediów w kształceniu ustawicznym wychodzą naprzeciw wymaganiom współczesnego świata, w którym umiejętność wykorzystania nowoczesnych mediów w procesie edukacji i samokształcenia jest kluczem do osiągnięcia sukcesu zarówno w sferze zawodowej jak i w obszarze osobistego rozwoju. Studia mają charakter doskonalący.Studia umożliwią słuchaczom zdobycie wiedzy na temat wykorzystania mediów w procesie uczenia się przez całe życie. Słuchacze rozwiną także umiejętności praktycznego wykorzystania nowych technologii oraz nabędą kompetencje społeczne konieczne do sprawnego funkcjonowania w zmedializowanym świecie. Słuchacze zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą ima na sprawne korzystanie z nowych mediów w celach osobistych, zawodowych i edukacyjnych.
  W szczególny sposób adresowane są do kilku grup odbiorców:
  • osób aktywnych zawodowo zainteresowanych zdobywaniem nowych kompetencji dotyczących posługiwania się nowymi mediami;
  • osób wykonujących zawody, w których konieczna jest znajomość nowoczesnych technologii medialnych;
  • nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii medialnych;
  • osób pracujących albo planujących rozpoczęcie pracy w nowych mediach.
  Absolwenci studiów podyplomowych Media w kształceniu ustawicznym zostaną przygotowani do aktywnego wykorzystywania nowych technologii medialnych w procesie nieustannego podnoszenia własnych kwalifikacji. Absolwenci studiów nabędą kompetencje przydatne w wykonywaniu zawodów: nauczyciela, wykładowcy, szkoleniowca, trenera, pracownika PR, pracownika medialnego itp.
  Czas trwania studiów: 2 semestry (240 godzi zajęć)
   
 • ​Mediacje rodzinne, oświatowe i rówieśnicze

  Studia z zakresu Mediacji rodzinnych, oświatowych i rówieśniczych mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują uczestników do pełnienia roli profesjonalnych mediatorów w zakresie spraw rodzinnych oraz karnych (dla dorosłych i nieletnich), przy spełnieniu warunków sformułowanych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich. Słuchacze zdobędą wiedzę o współczesnej rodzinie, podstawach psychologii i aspektach prawnych mediacji a przede wszystkim umiejętności praktyczne w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych. 

  Absolwenci nabędą niezbędną wiedzą i umiejętności z mediacji, które dają przygotowanie do bycia profesjonalnym mediatorem w różnego rodzajach mediacji. Słuchacze poznają techniki mediacyjne, pozwalające na łatwiejsze porozumiewania się w życiu codziennym, prywatnym, jak i zawodowym, metody diagnozy konfliktu, otwartej komunikacji prowadzącej do rozwiązywania konfliktów i problemów.
   Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą również wiedzę dotyczącą komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy pomocy negocjacji i mediacji, jak również prowadzenia konsultacji społecznych, zespołów rozwiązujących ważne problemy lub podejmujących kontrowersyjne decyzje.
  Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych uzyskaniem zawodu mediatora lub dodatkowych kwalifikacji obejmujących rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w zawodzie obecnie wykonywanym.
   Studia skierowane są przede wszystkim do kadry pedagogicznej, nauczycieli, wychowawców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratoriów oświaty oraz placówek szkolnych, wychowawczych, oświatowych i resocjalizacyjnych, rodziców i pracowników samorządów lokalnych.
   Czas trwania studiów: 2 semestry (310 godzin zajęć)
   
 • Muzyka i Plastyka w szkole – 3 semestry

  Muzyka i Plastyka w szkole – 3 semestry


  Studia trwają trzy semestry i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
   
  3 semetry - 430 godzin + 150 h praktyki


  Absolwent może być zatrudniony w szkole podstawowej
  i gimnazjum jako nauczyciel plastyki i/lub muzyki. Posiadane kwalifikacje predysponują go również do pracy w placówkach kulturalno-oświatowych, ośrodkach oświatowo-wychowawczych, świetlicach, do prowadzenie kół zinteresowań w zakresie plastyki
  i muzyki, do prowadzenia własnej działalności artystycznej.
   
  • Podstawy wiedzy o muzyce
  • Psychopedagogika twórczości
  • Metodyka nauczania muzyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • Metodyka nauczania plastyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • Podstawy wiedzy o sztuce plastycznej
  • Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki
  • Nowoczesne techniki nauczania muzyki
  • Instrumenty szkolne
  • Podstawy dyrygowania
  • Metody i formy arteterapii (muzyka)
  • Metody i formy arteterapii (plastyka)
  • Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z plastyki
  • Emisja głosu w śpiewie
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Praktyka
   
 • Neurologopedia - 2 semestry

  • Afazja w neurologii klinicznej
  • Neurofizjologiczny, socjologiczny, rehabilitacyjny kontekst zaburzeń mowy
  • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
  • Fizjoterapia
  • Muzykoterapia i arteterapia
  • Wybrane aspekty językowe w neurologopedii
  • Diagnostyka neurofizjologiczna
  • Psychoterapia
  • Wybrane zagadnienia z neuroanatomii, neurofizjologii i patologii mowy
  • Neurologiczny aspekt dysartrii i jąkania
  • Zaburzenia mowy w uszkodzeniach układu nerwowego
  • Techniki terapeutyczne stosowane w neurologicznych zaburzeniach mowy
  • Zaburzenia komunikacji językowej w aspekcie neurologii
  • Diagnoza i terapia neurologicznych zaburzeń mowy
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Praktyka
   
  Studia są adresowane do logopedów tzn. osób które uzyskały tytuł magistra logopedii lub ukończyły IV-semestralne podyplomowe studia z logopedii.
   
  Celem studiów jest metodologiczne i merytoryczne przygotowanie logopedów do pracy z osobami z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi, zaburzeniami mowy i komunikacji. Studia znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego.
   
  Absolwent studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii uzyska uprawnienia do pracy w placówkach oświatowych, ochrony zdrowia, specjalnych; może również posługiwać się terminem neurologopeda w praktyce prywatnej.
   
  Ponadto, logopeda może uzyskać tytuł specjalisty neurologopedy, po spełnieniu określonej procedury, zakończonej egzaminem państwowym (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia).
   
   2 semestry - 290 godzin
   
 • Odnawialne Źródła Energii

  Studia podyplomowe w zakresie Odnawialne Źródła Energii kierowane są do:
   
  • nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE)
  • nauczycieli, którzy rozpoczęli już karierę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje zwiększając atrakcyjność na rynku pracy uzyskując uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu
  • nauczycieli przedmiotów zawodowych
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu
  • pracowników oświaty zainteresowanych zdobyciem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji z zakresu OZE.
   
  Celem studiów podyplomowych jest specjalistyczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na unikatowym kierunku z zakresu odnawialnych źródeł energii. Program nauczania, przygotowany przez wykwalifikowaną kadrę akademicką oraz doświadczonych fachowców praktycznych, skierowany jest do rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów technicznych.
   
  Zajęcia odbywają się w weekendy w formie dwudniowych zjazdów. 2 semestry intensywnej nauki gwarantuje aktualną wiedzę, którą przekazujemy w formie wykładów, ćwiczeń i praktyk, których program zawarty jest w 19 przedmiotach.

  Organizowane praktyki podczas, których studenci mogą nie tylko czerpać z wieloletniej praktyki wykładowców, ale mają również możliwość wymiany doświadczeń i opinii, trwają 60 godzin, na których studenci będą mogli doświadczyć na czym polega:
   
  • lutowanie na twardo przy użyciu pałeczek lutowniczych ze srebrem
  • standardowe lutowanie miękkie
  • odzyskiwanie gazu z układu chłodniczego
  • sprawdzanie szczelności układu chłodniczego
  • nabicie układu chłodniczego
  • wykonanie próżni w układzie chłodniczym
  • zgrzewanie elektrooporowe
  • zaciskanie rur typu „steel”
  • zgrzewanie polifuzyjne
  • badanie stężenie roztworu glikolowego
  • gięcie rur chłodniczych
  • montaż instalacji fotowoltaicznej typu „on grid” i „off grid”
   
  Ukończenie Podyplomowych Studiów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii upoważnia absolwentów do nauczania przedmiotów związanych z odnawialnymi źródłami energii, techniką urządzeń i systemów we wszystkich typach szkół, w szkolnictwie zarówno stopnia podstawowego, średniego jak i zawodowego. Uzyskana umiejętność wykorzystywania najnowocześniejszych narzędzi multimedialnych gwarantuje nauczanie każdej grupy wiekowej na najwyższym poziomie. Zdobyta wiedza oraz umiejętności praktyczne przydatne są na stanowiskach związanych z energetyką oraz systemami grzewczymi czy dotacjami zarówno w firmach usługowych, sprzedażowych, szkoleniowych, konsultingowych czy doradczych jak i instytucjach budżetowych.
 • Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - 3 semestry

  Oligofrenopedagogika  – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - 3 semestry


  Studia trwają trzy semestry i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
  3 semestry – 460 godzin + 150 godzin praktyki


  Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do pracy
  z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie
  w specjalistycznych placówkach szkolno - wychowawczych oraz
  w oddziałach integracyjnych, klasach integracyjnych, ogólnodostępnych placówek oświatowych.
   
  • Pedagogika specjalna
  • Oligofrenopedagogika
  • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
  • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
  • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
  • Metodyka wychowania w internacie
  • Podstawy psychologiczne rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
  • Kształcenie i wychowanie integracyjne
  • Metody pracy w klasie integracyjnej
  • Rewalidacja indywidualna
  • Metody pracy terapeutycznej
  • Metoda Dobrego Startu
  • Hospitacja zajęć w ZRW (Zakładzie Rewalidacyjno-Wychowawczym)
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu i wychowaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie
  • Praktyka
  • Etyka zawodu nauczyciela 
  • Psychologia uczenia się dzieci
  • Dydaktyka w szkole
  • Psychologia rozwojowa i osobowości
  • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły / placówki
  • Teoretyczne podstawy wychowania
  • Podstawy diagnozy pedagogicznej

  Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, pedagogów. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki - edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - do pracy w szkołach, placówkach, ośrodkach specjalistycznych.

   
  UWAGA!

  Od dnia 1 września 2015 r. obowiązuje: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1113).

  W dokumencie wprowadzono m.in.: obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, w przypadku klas I-III szkoły podstawowej, lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone - te zapisy obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r.
      
 • ​Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

  Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej.
  Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków.
  Diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce.
  Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
  Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania.
  Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków.
  Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
  Współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne.
  Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej.
  Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą.
  Instytucje opiekuńczo-wychowawcze.
  Pedagogiczne konteksty komunikacji.
  Etyka personalistyczna w szkole.
  Praktyka.

  Absolwent uzyska kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w szkołach i placówkach oświatowych oraz stanowiska wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

  3 semestry - 410 godzin
 • Przygotowanie pedagogiczne - 3 semestry

  Przygotowanie pedagogiczne - 3 semestry


  Studia trwają trzy semestry i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
   
  3 semestry - 340 godzin + 150 h praktyki


  Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nieposiadających uprawnień pedagogicznych,
  a chcących podjąć pracę jako nauczyciel we wszystkich typach szkół.

  Psychologia ogólna i rozwojowa
  Pedagogika ogólna
  Szkoła jako instytucja wychowawcza
  Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela
  Komunikacja i kultura języka. Emisja głosu
  Sylwetka rozwojowa dziecka, ucznia
  Profilaktyka w szkole
  Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej
  Dydaktyka ogólna
  Prawo i polityka oświatowa
  Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne
  Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia
  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  Podstawa programowa kształcenia w zawodzie
  Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  Metoda Dobrego Startu
  Praktyka
   
 • Psychologia kliniczna i społeczna dla nauczycieli

  Kliniczna diagnoza psychologiczna.
  Teorie psychologiczne.
  Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania.
  Elementy psychologii klinicznej dla nauczycieli.
  Psychologia rozwojowa wieku dziecięcego.
  Sytuacje kryzysowe w życiu rodziny.
  Agresja dzieci, młodzieży i dorosłych.
  Uzależnienie od substancji psychoaktywnych.
  Wypalenie zawodowe.
  Uzależnienia od informacji, Internetu i gier komputerowych.
  Tworzenie programów profilaktycznych.
  Metody pracy psychologa szkolnego.

  Studia trwają 3 semestry.
  285 godzin + 150 godzin praktyki.

   
 • Resocjalizacja i socjoterapia - 3 semestry

  Resocjalizacja i socjoterapia

   
  3 semestry - 390 godzin + 150 h praktyki
   
  • Elementy psychologii klinicznej i psychoterapii
  • Pedagogika specjalna
  • Osoby z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym jako członkowie grup społecznych
  • Prawne podstawy resocjalizacji i socjoterapii
  • Praca z rodziną z dzieckiem niepełnosprawnym
  • Diagnostyka resocjalizacyjna i penitencjarna
  • Diagnoza terapeutyczna
  • Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych
  • Metodyka pracy resocjalizacyjnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii
  • Terapia pedagogiczna
  • Elementy terapii zajęciowej
  • Programy socjoterapeutyczne
  • Zarys historii resocjalizacji oraz jej współczesne systemy
  • Profilaktyka niedostosowania społecznego
  • Oddziaływania arteterapeutyczne
  • Komunikacja interpersonalna w relacji terapeutycznej i resocjalizacyjnej
  • Problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży
  • Praca z rodziną w sytuacji kryzysowej
  • Trening interpersonalny
  • Wizyty studyjne w placówkach resocjalizacyjnych
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zapewniające szerokie możliwości pracy zawodowej w zakresie socjoterapii i resocjalizacji.
   
 • Surdopedagogika

  3 semestry – 420 godzin
   
  • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
  • Pedagogika specjalna jako nauka interdyscyplinarna
  • Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
  • Regulacje prawne dotyczące rehabilitacji
  • Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
  • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością
  • Diagnostyka psychopedagogiczna
  • Anatomia i fizjologia słuchu
  • Elementy otolaryngologii i audiologii
  • Język migowy, daktylografia i fonogesty
  • Dydaktyka specjalna jako nauka teoretyczna i empiryczna
  • Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją słuchu
  • Kształcenie uczniów z dysfunkcją słuchu
  • Terapia i rehabilitacja uczniów z dysfunkcją słuchu
  • Stymulowanie aktywności społecznej i ruchowej uczniów z dysfunkcją słuchu
  • Etyka zawodu nauczyciela
  • Praktyka

   
  Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, pedagogów. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i niedosłyszącą. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki - rehabilitacji osób niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących) - do pracy w szkołach, placówkach, ośrodkach specjalistycznych.
   
 • Surdopedagogika i Tyflopedagogika – 3 semestry


   Adresaci studiów

  Adresatami oferowanych przez nas studiów na specjalności Surdopedagogika i Tyflopedagogika są osoby, którym zależy na podniesieniu swoich kwalifikacji, a co za tym idzie, zyskaniu nowych perspektyw na rynku pracy, w tym w obecnym, lub nowym miejscu zatrudnienia. Osobami tymi są szczególnie nauczyciele, pedagodzy szkolni i specjaliści zatrudnieni w szkołach wszystkich typów i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które pragną rozpocząć pracę z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi w zakresie wzroku i słuchu różnego stopnia w szkołach, i wszelkich innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.

  Cel studiów

  Celem studiów podyplomowych na specjalności Surdopedagogika i Tyflopedagogika jest przekazanie pełnej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi (zaburzenia wzroku, słuchu), prowadzenia edukacji i rehabilitacji i osób z dysfunkcjami rozwojowymi, oraz komunikacji się z osobami z dysfunkcjami rozwojowymi. Jako absolwent studiów podyplomowych będziesz posiadał umiejętność projektowania i realizowania programów rewalidacji indywidualnej i grupowej, oraz wdrażania różnorodnych metod pracy z osobami z dysfunkcjami rozwojowymi.

  Siatka przedmiotów

  Anatomia, fizjologia, patologia narządu słuchu
  Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku
  Brailowskie metody porozumiewania się
  Dydaktyka specjalna
  Etyka zawodu nauczyciela
  Metodyka nauczania i wychowania dzieci niesłyszących i słabosłyszących
  Metodyka nauczania i wychowania osób niewidzących i słabowidzących
  Metodyka rewalidacji indywidualnej i reedukacji dzieci z wadą wzroku i słuchu.
  Pedagogiczne konteksty komunikacji
  Pedagogika specjalna
  Podstawy diagnozy pedagogicznej
  Psychologia rozwojowa i osobowości
  Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niesłyszących i słabosłyszących
  Psychologiczne podstawy rewalidacji osób niewidomych i słabowidzących
  Rehabilitacja osób z implantem ślimakowym
  Rewalidacja dzieci z inwalidztwem słuchu
  Rewalidacja dzieci z inwalidztwem wzroku
  Rewalidacja osób niesłyszących i słabosłyszących
  Surdologopedia z fonetyką
  Surdopedagogika
  Teoretyczne podstawy wychowania
  Tyflopedagogika
  Współpraca z rodziną w procesie rehabilitacji
  Wychowanie słuchowe

  Na specjalności obowiązuje 240 godzin praktyk dla nie nauczycieli i 150 godzin dla czynnych nauczycieli.
   
 • Technika – 3 semestry

  Technika – 3 semestry


  Studia trwają trzy semestry i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
   
  3 semestry - 390 godzin + 150 h praktyki


  Absolwent Studiów Podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu "Technika" w szkole podstawowej
  i w gimnazjum.
   
  • Projektowanie i dokumentacja techniczna
  • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
  • Podstawy mechaniki
  • Metodyka nauczania techniki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • Technologie obróbki materiałów
  • Historia postępu technicznego
  • Technika w środowisku ucznia
  • Żywienie człowieka
  • Technologie informacyjne
  • Wychowanie komunikacyjne
  • Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Praktyka
   
 • Tyflopedagogika

  Tyflopedagogika

   
  • Pedagogika specjalna
  • Tyflopedagogika
  • Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabo widzących
  • Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku
  • Orientacja w przestrzeni
  • Rehabilitacja widzenia
  • Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo widzących
  • Rewalidacja dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym
   i przedszkolnym
  • Brailowskie metody porozumiewania się
  • Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

  Celem studiów jest przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabo widzących. Osoba po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu tyflopedagogiki może podjąć pracę w szkołach integracyjnych i specjalnych, w których uczą się dzieci z wadami wzroku.
   

  Uczestnicy studiów:

  Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne.
   
 • Terapia zajęciowa - 3 semestry

  Terapia zajęciowa

   
  3 semestry - 360 godzin + 150 h praktyki
   
  • Psychologia rozwojowa człowieka
  • Anatomia i fizjologia człowieka - wybrane zagadnienia
  • Rehabilitacja - zagadnienia ogólne
  • Medyczne podstawy terapii zajęciowej
  • Terapia - organizacja czasu wolnego
  • Metody i formy pracy terapeuty zajęciowego
  • Pedagogika specjalna
  • Fizjopatologia (Patologia z zarysem klinicznym chorób)
  • Rehabilitacja w chorobach psychicznych - zagadnienia ogólne
  • Rehabilitacja w schorzeniach narządów ruchu - zagadnienia ogólne
  • Rehabilitacja w chorobach neurologicznych - zagadnienia ogólne
  • Psychoterapia
  • Trening umiejetności psychospołecznych
  • Biblioterapia
  • Pedagogika zabawy
  • Artetarapia
  • Zajęcia warsztatowe w pracowniach terapii zajęciowej
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Absolwenci uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO z możliwością zatrudnienia w ZTZ oraz innych placówkach prowadzących terapię zajęciową dla osób w wieku od 7-100 lat.
  • Praktyka
   
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 3 semestry

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -
  3 semestry


  Studia trwają trzy semestry i są realizowane w ciągu 12 miesięcy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
   
  3 semestry - 400 godzin + 150 h praktyki


  Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego w wieku 0-7 lat oraz z trudnościami w rozwoju w wieku wczesnoszkolnym (7-10 lat). Słuchacz nabędzie umiejętności w zakresie rozpoznawania zaburzeń w rozwoju dziecka oraz opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.

  Absolwent może być zatrudniony w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych, pomocy społecznej, może podjąć współpracę z zakładem opieki zdrowotnej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb.

  Studia adresowane są dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie w zakresie pedagogiki, psychologii, logopedii (pielęgniarstwa i fizjoterapii).
   
  • Prawidłowości i zaburzenia rozwoju psychoruchowego dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci
  • Neuropsychologiczne mechanizmy powstawania zaburzeń rozwojowych dzieci
  • ADHD – zespół hiperkinetyczny z zaburzeniami uwagi
  • Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej
  • Zaburzenia mowy u dzieci
  • Wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwoju komunikacji językowej dziecka
  • Dziecięce zaburzenia emocjonalne i adaptacyjne
  • Przemoc w rodzinie. Problemy dziecka maltretowanego fizycznie i psychicznie. Specyfika pomocy dziecku z rodziny z problemem alkoholowym
  • Deficyty sensoryczne u dzieci
  • Dyspraksja i inne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych u dzieci
  • Zaburzenia psychosomatyczne
  • Zaburzenia odżywiania
  • Tiki i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne u dzieci
  • Psychospołeczne aspekty rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami
  • Problemy kształcenia dzieci niepełnosprawnych i z zaburzeniami rozwojowymi
  • Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki
  • Profilaktyka niepowodzeń w czytaniu i pisaniu
  • Leworęczność i oburęczność u dzieci – wczesna diagnoza i zasady postępowania
  • Wczesna interwencja w autyzmie
  • Profilaktyka logopedyczna w aspekcie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci
  • Mózgowe porażenie dziecięce i epilepsja
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  • Praktyka
   
 • Zarządzanie oświatą - 2 semestry

  Zarządzanie oświatą - 2 semestry

   
  2 semestry – 310 godzin + 24 godzin praktyki


  Studia podyplomowe przeznaczone dla osób ubiegających się
  o stanowisko dyrektora, wicedyrektora, przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły podnagimnazjalnej.
   
  • Zarządzanie jakością
  • Etyka zarządzania
  • Ogólna teoria organizacji i zarządzania
  • Kierowanie zasobami ludzkimi
  • Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji
  • Prawo oświatowe
  • Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
  • Marketingowe przesłanki zarządzania
  • Wybrane problemy współczesnej edukacji
  • Placówka oświatowa a środowisko lokalne
  • Kierowanie zmianą
  • Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze)
  • Wybrane zagadnienia rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych
  • Nadzór pedagogiczny w szkole
  • Finanse szkoły
  • Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą
  • Kontrola zarządcza
  • Pedagogiczne konteksty komunikacji
  • Praktyka 
  • Psychologia uczenia się dzieci 
  • Dydaktyka w szkole
  • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły / placówki
  • Etyka zawodu nauczyciela