Platforma e-learning

Aktualności

21.03.2017

Zakład Usługowo –Wytwórczo - Handlowy „Elpax” Sp. z o.o.

działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników projektu „Postaw na rozwój – szkolenia zawodowe” RPSL.11.03.00-24-035A/16.
 Projekt realizowany od 01 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2018 r. i jest współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

powrót