Rekrutacja

 

Proces rekrutacji do udziału w projekcie rozpoczyna się w lutym 2017 r. i będzie odbywał się w sposób ciągły do uzyskania zakładanej liczby uczestników/czek (990 osób).

Do udziału zapraszamy osoby:

 • w wieku 25 lat i więcej,
 • pracujące  ( pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,  osobom świadczącym usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło);
 • uczestniczącym z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach,

Pierwszeństwo będą miały osoby należące do grup tzw. defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji czyli takich jak:

 • osoby po 50 roku życia (przewidziano 237 miejsc w tym 166 dla kobiet)
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
 • osoby o niskich kwalifikacjach (przewidziano 450 miejsc w tym 315 dla kobiet)
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby mieszkające na terenach wiejskich.

Uwaga!!!!

W projekcie NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU właściciele przedsiębiorstwa pełniącym funkcje kierownicze, jak również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącą z niego korzyści finansowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają zgłoszenia:

 • osobiście – w biurze projektu w Zabrzu przy ul. Stalmacha 20, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura, tj. 10.00-18:00
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres biura projektu:
  Stalmacha 20 (41-800 Zabrze)
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres efs11.4.3@mailplus.pl – w przypadku dokumentów rekrutacyjnych złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej, Kandydat zobowiązany jest dostarczyć osobiście lub na pośrednictwem poczty tradycyjnej oryginalne dokumenty rekrutacyjne do biura projektu, nie później niż do ostatniego dnia rekrutacji (liczy się data wpływu dokumentów do biura projektu).

PROSIMY DOSTARCZAĆ DOKUMENTY OSOBIŚCIE, BĄDŹ ZA POMOCĄ POCZTY TRADYCYJNEJ.

Dokumenty rekrutacyjne wymagane na etapie rekrutacji do projektu:

a) Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami,
b) Regulamin,
c) orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku osób z niepełnosprawnościami,
d) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu w przypadku umów regulowanych w Kodeksie Pracy. W przypadku umów agencyjnych, umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług koniecznym jest pozyskanie dodatkowego dokumentu potwierdzającego fakt trwania umowy np. oświadczenie zleceniodawcy lub dokument ZUS RMUA.

Wybierając moduł szkolenia językowego proszę o pobranie i wypełnienie testu poziomującego i dostarczenie go wraz z dokumentami aplikacyjnymi celem weryfikacji poziomu.

Dokumenty zgłoszeniowe należy kompletnie wypełnić w języku polskim, opatrzyć datą i czytelnie podpisać. W przypadku konieczności skreślenia, obok skreślenia należy postawić parafkę.

DOKUMENTÓW NIEPODPISANYCH W OGÓLE LUB NIECZYTELNIE NIE PRZYJMUJEMY.

PROSIMY O WPISYWANIE W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM ADRESU E-MAIL I REGULARNE ODBIERANIE POCZTY E-MAILOWEJ